SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Framtidsrettet Flora tar ansvar for framtida. Kommunen med 11.500 innbyggere har nesten 20 lærlinger, men også her blir det manko på helsefagarbeidere. 30 > Forbereder bølgen På Hellesylt venter folk en flodbølge. På Sunnylven omsorgsenter setter de sin lit til effektiv varsling og evakuering. Og så håper de på et forvarsel før det store raset. 34 > Sammen for barna Ledere for ulike tjenester må legge til rette for strukturer som støtter opp under et kreativt, radikalt og tverrprofesjonelt samarbeid, mener fokusforfatteren. 44 > Hundrevis kan få sparken Fra brann til helseforetaket Helse Bergen overtar all ambulansekjøring fra 2008. Etter 54 år er det slutt på ambulanse- tjenester fra Bergen brannvesen. – Tjenesten blir mye mer effektiv når man kan flåtestyre ambulanse- bilene og flytte dem etter behov. Det klarer vi først når tjenesten har samme administrasjon, sier ambulanseinspektør Ørjan Jensen til Bergens Tidende. I brannvesenet er ikke stem- ningen like entusiastisk. Brannsjef Helge Eidsnes er svært skuffet over avgjørelsen, og han tror dette kan føre til dårligere ambulansetjeneste for Bergens befolkning. I dag er 50 ansatte i brann- vesenet knyttet til ambulanse- kjøringen, men 100 ansatte har fått opplæring. Dermed har brannfolk kunnet rykke ut når ambulanse- personell har vært opptatt med andre oppdrag. Denne fleksibilite- ten vil forsvinne, mener han. Leder for akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universitetssyke- hus, Guttorm Brattebø, sier til Bergens Tidende at utfordringene i ambulansefaget er den medisinske utviklingen, og at den taler for at Helse Bergen bør drive tjenesten. – Det kan bli vanskelig å være fokusert på både ambulansefaget og brannfaget samtidig, mener han. PF 37 sekretærstillinger skal vekk ved Sykehuset Buskerud. Sykehuset er blant de første i landet til å innføre ny tale- gjenkjennings-teknologi. Hundrevis av årsverk kan forsvinne ellers i landet. Talegjenkjennings-teknologi består i at legen leser opplysninger direkte inn i dataanlegget isteden- for at sekretæren taster dem inn. Denne teknologien skal innføres på alle de somatiske avdelingene ved Sykehuset Buskerud i løpet av året. Innføringen har vært markeds- ført som en fornying. Nå er det klart at den nye teknologien blir et oppsigelsesprogram. Kutt også i Telemark – Stillingskuttene er basert på erfaringene vi har med tekno- logien fra røntgen og pilot- avdelingen for øre-nese-hals, sier Halfdan Aass, administrerende direktør ved sykehuset Buskerud. Inntil ti millioner kroner skal sykehuset spare inn i løpet av 2007 og 2008. Sykehuset Buske- rud har sammen med Sykehuset Telemark vært piloter for den nye teknologien i Helse sør. årsverk og kutte med 7–8 mil- lioner kroner, opplyser personal- sjef Hans Evju ved Sykehuset Telemark. – Talegjenkjenningen har innsparingseffekter, og alle syke- husene i Helse sør kommer etter, forteller Halfdan Aass. Foreløpig varslet – Vi synes kutt-tallet ser veldig høyt ut, ikke minst i forhold til antall stillinger som skal fjernes, sier Olaug Finsrud, hovedtillits- valgt for Fagforbundet ved Syke- huset Buskerud. sekretærer ved de berørte avde- lingene i Drammen mottok like før jul brev om at de er ansatt i «berørte klinikker». Konkret varsel om hvem som mister jobben, kommer etter hvert som tekno- logien blir innført. Ifølge Halfdan Aass er overtid og vikarer det første en kutter i. Ifølge en omstillingsavtale skal ledelsen samtale med sekretærene om nye oppgaver. Sykehuset skal også hjelpe de overtallige med nye jobber. For noen kan AFP være aktuelt. En siste utvei er slutt- vederlag. Sykehuset vil fjerne cirka 25 Samtlige sekretærer og helse- Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 1/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonHEL