Rydder opp i skjevfordeling Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad tror pengene som går til helseforetakene kan fordeles på en bedre måte. Hun har derfor satt ned et utvalg med professor Jon Magnussen som leder. Utvalget skal blant annet vurdere om regioner som er mer spesiali- serte enn andre, skal ha en større del av potten. Forholdet mellom somatikk og psykiatri skal også vurderes. Utdanning og forskning skal tas i betraktning samt boset- tingsmønster.    KES 25 læreplasser På grunn av stor avgang blant hjel- pepleiere vurderer Stavanger Universitetssykehus (SUS) å ta inn 25 lærlinger i helsefagarbeiderfaget fra 2008, melder KS. SUS vil ta inn Helsesekretærer må skynde seg Tiden er i ferd med å renne ut for de som ikke har fått godkjent sin autorisasjon som helsesekretær. Overgangstiden nærmer seg slut- ten. Autorisasjonskravet kom etter 2002. Helsesekretærer som innen 31. desember 2007 ikke har doku- mentert tilstrekkelig utdanning eller praksis blir ikke autorisert. Fagbladet beklager at vi i forrige nummer kom i skade for å skrive at fristen gikk ut 1. januar 2007. VeV mellom 20 og 25 helsefagarbeidere årlig for å dekke inn naturlig avgang av personell. SUS ønsker selv å ansette lær- lingene, og mener det ikke hindrer utveksling av lærlinger mellom kommuner og sjukehus.    KES Lokale tilbud må vernes Landsstyret i Fagforbundet har sendt et åpent brev til Sylvia Brustad med støtte til de lokal- samfunnene som markerer sin motstand mot nedbygging av helsetjenestetilbudene. «Innbyggerne landet rundt fortviler over det de opplever som til dels økonomisk vanstyre og til dels underfinansiering i sykehusene. ... Befolkningen i små lokalsamfunn frykter for sykehusets framtid. De ansatte blir syke av økonomisk usikker- het og arbeidspress,» heter det i brevet til helse- og omsorgsmi- nisteren. Fagforbundet mener regjering og Storting må ta inn over seg virkeligheten til innbyggerne i disse lokalsamfunnene og til de ansatte i sykehusene. – Det er ikke samsvar mellom de rammer politikerne stiller til rådighet for helseforetakene og lokalsykehusene, og de pasient- rettigheter og krav til offentlige helsetjenester som befolkningen er forespeilet av de samme poli- tikerne, sier første nestleder i Fagforbundet Gerd Kristiansen i en kommentar til brevet. – Det er ikke mulig å effektivi- sere seg ut av denne situasjonen uten at det rammer pasientene, hevder hun. KES tilsyn med sosial og helse DDer trygghet betyr mest Det er når helsa skranter, at vi er mest sårbare. Det er derfor det er så viktig å unngå svikt i sosial- og helsetjenestene! For svikt skaper utrygghet. Og derfor prøver vi i Helsetilsynet å finne svikten – slik at eierne og driverne av tjenestene kan sørge for at det ikke skjer igjen. Svikt kan oppstå på så mange måter, og hver sak må derfor behandles for seg. Men en ting har de alle felles – de kan læres av. Vil du se hva Helsetilsynet jobber med – legg turen innom våre nettsider www.helsetilsynet.no www.helsetilsynet.no Postboks 8128 Dep, 0032 Oslo.Telefon 21 52 99 00 38 > Fagbladet 1/2007 GAZETTE fbaargang2007 fbseksjonHEL