Foto: Mimsy Møller/Samfoto Fortsatt privat drift Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å videreføre ordningen med å kjøpe tjenester fra private ambulanseselskap. Tekst: PER FLAKSTAD Fagforbundets representant i styret, Ingegjerd S. Sandberg foreslo at ambulansedriften i helseregionen skulle drives i offentlig regi, men forslaget fikk bare fem stemmer og falt. Da hun ikke fikk gjennomslag for sitt syn, foreslo Sandberg at saken ble utsatt. Hun mener forskjellen mellom offentlig og privat drift når det gjelder både økonomi og kvalitet må utredes bedre. Men hun fikk ikke gjennomslag for det heller. Flertallet i regionstyret ville ha en avgjørelse på møtet i desember. Trenger ikke tariffavtale Dermed fortsetter ambulanseord- ningen i helseregionen med private i Midt-Norge ambulanser. Men ambulanseområ- dene skal organiseres annerledes, slik at det kommer til å bli færre områder per helseforetak. Slik vedtaket er formulert, skal anbudskonkurransene base- res på felles kravspesifika- sjon og konkurransegrunn- lag, men det er ikke noe krav om at ambulansefir- maet skal ha tariffavtale med sine ansatte. Kontraktsperioden blir på fire år, med mulighet for ett års opsjon. – Offentlig ansatte mer sjuke Ernst & Young har laget en rapport om de økonomiske forholdene ved dagens ambulansetjenester der de konklude- rer med at offentlig ambulansedrift vil føre til to prosent økt sjukefravær, og at pensjonsutgiftene til offentlige ansatte med tariffavtaler i ambulanse- tjenesten vil utgjøre en merutgift i forhold til privat drift på cirka 18 mil- lioner kroner. Ingegjerd S. Sandberg stiller seg undrende til hvilket grunnlag Ernst & Young har for å fastslå at framtidig ambulansepersonell kommer til å ha to prosent høyere sjukefravær enn hvis de arbeider i private selskaper. I en protokolltilførsel peker hun på at styrets vedtak er fattet ut fra økonomiske hensyn, og at sakens dokumenter ikke gir nok opplysninger om kost- nadene ved privat og offent- lig drift. Regionstyret har tidligere vedtatt at ansattes arbeids- forhold – blant annet lønn og pensjonsforhold – skal ivaretas også ved konkurranseutsetting. I protokoll- tilførselen gjør Sandberg oppmerk- som på at dette ikke er ivaretatt i styrets siste vedtak. OFFENTLIG DRIFT: Ingegjerd S. Sandberg mener ambulanse- tjenesten bør drives av helseforetakene selv. Fagbladet 1/2007 > 39 fbaargang2007 fbseksjonHEL