RETTIGHETER framfor brød og sirkus – Vi må treffe medlemmer og uorganiserte der de jobber. Da kan vi vise fram hva vi faktisk får til, mener Truls Hansen i Østfold. Tekst og foto: MARIA WATTNE Østfold er et av fylkene som gjorde det skarpt med verving i forhold til målene for 2006. Verveinnsatsen er lagt om til å bli mer langsiktig. – Vi prioriterer organisasjons- utvikling. God fagforeningsdrift er det som kan gi oss nye medlemmer. Når fagforeninga er gode på rettigheter, kan vi levere noe som overbeviser: resultater. Men vi må klare å vise dem fram også, sier Truls Hansen, nest- leder i Fagforbundet Østfold. Klare bestillinger Fem verveteam er dannet, ett for hver region i fylket. Hvert team har tre personer fra foreningene. Fylkes- kretsens verveutvalg har så bestilt konkrete oppgaver fra disse teamene: Arbeidsplassbesøk i en toukers periode der seksjonslederne har fått klar beskjed om å legge opp arbeids- plassbesøkene etter de stedene der Fagforbundet har muligheter for å få nye medlemmer. – Synlighet er viktig. Samtidig som de gjennomfører arbeidsplass- besøk, skal seksjonene profilere Fagforbundet utad. De bør helst få et leserinnlegg på trykk i lokalavisen uka etter. Kort tid etter kan de for eksempel arrangere en temakveld for medlemmer. På den måten skal opplegget fungere både som med- lemspleie og vervemulighet, mener Truls Hansen. – Men det aller viktigste er kvalitet. En uformell prat på pauserommet er en fin anledning til å få tak i hva de ansatte er opptatt av på akkurat denne arbeidsplassen. Vi deler ikke ut tilfel- dig materiell. På forhånd plukker vi ut nøyaktig det vi har bruk for og setter sammen ei mappe med solid innhold. De som får denne, kaster den ikke fra seg. I dag har han pakket et titalls mapper som tydelig viser at Fag- forbundet Østfold er avsender. Inni ligger vervebrosjyren «Sterkere med enn uten», utfyllende informasjon om Seksjon samferdsel og teknisk og forsikringsordningene. Tenker større – Fristilte tillitsvalgte gjør oss profesjo- nelle overfor arbeidsgiver, påpeker Truls Hansen. Men han syns det er en del å hente på organisasjon. – Det er helheten som overbeviser Truls Hansen, nestleder i Østfold fylkeskrets. 18 > Fagbladet 1/2007 Illustrasjonfoto: colorbox.com fbaargang2007 fbseksjonKIR