Smart med ART – God dag. Jeg heter Ragna. Å hilse på ukjente mennesker må læres. Å mestre en slik hverdagslig situasjon reduserer frustrasjon og aggresjon. Tekst og foto: HEIDI STEEN – Å gå i ART-gruppa skal være kjekt. Elevene skal glede seg til timen, sier Ragna Meland, spesialpedagogen som de siste to skoleårene har høstet god erfaring med atferdsprogrammet Aggression Replacement Training (ART). Sinnekontrollering Ved døra står lærerne og håndhilser de fem elevene Stig, Elisabeth, Tove, Inge Andre og Solfrid velkommen inn til timen. Atmosfæren er god, latteren henger løst. Vel inne på plass gjennomgås reglene for timen. Dette gjøres hver gang, for repetisjon gir læring og forutsigbarhet. Og de fem elevene trenger forutsigbarhet, siden uventede situasjoner lett kan framkalle aggre- sjon. Høre etter. Snakke én om gangen. Alle skal være aktive. Rekke opp hånden; det er de fire reglene som er listet opp på plakaten og som repete- res. Kunsten å hilse – Vi opplever at ART-programmet passer godt for våre elever. Det er viktig å beherske grunnleggende sosi- ale ferdigheter og å jobbe med sinne- kontroll. Programmet handler også om å trene på moralsk resonnering, men det blir for vanskelig for denne elevgruppa med ulik grad av psykisk funksjonshemning, forteller Meland. Åkrehamn vidaregåande skole i Karmøy kommune har i stedet valgt ut de delene av ART-progammet som kan skreddersys elevene. De fem elevene i ART-gruppa har en viss grad av kognitiv forståelse, noe program- met forutsetter. – I dag skal vi lære å hilse på hver- andre, forklarer Ragna Meland til gruppa. Rollespill og samarbeid – Punkt en er å rekke høyre hånd fram. Punkt to er å se den andre > ART I HVERDAGEN • ART gjennomføres som et kurs over 30 timer over minst 10 uker, tre timer per uke. • Hver uke settes det av en treningsøkt til de tre temaene sosiale ferdigheter, sinnekontroll, og moralsk resonnering. • Temaet for hva man jobber med hentes ut fra reelle hverdagssituasjoner. • Strukturen for øktene er stram, og målet er at gjennom deltakelse i øvelser og observasjon skal deltakerne lære seg å ta i bruk hensiktsmessige sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon, og å utvikle empatisk evne. • Målgruppen er i første rekke elever som har utviklet atferdsproblemer, eller som står i fare for å utvikle problemer. GOD DAG: – Jeg heter Ragna. – Jeg heter Elisabeth. Alt må læres, også det å hilse. personen inn i øynene. Så snakker man, for eksempel sier man «God dag, jeg heter Ragna». Å hilse på folk er noe som må læres, og denne timen lærer de fem elevene hvordan det bør gjøres. De to lærerne er aktivt med i rollespillet, og alle elevene deltar en etter en. Når rollespillet er ferdig, er det på tide med et avbrekk. En ballong kastes opp i lufta, og så skal gruppa ved hjelp av samarbeid holde den oppe i beve- 32 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR