Bedre for unge En av tre unge er midlertidig ansatt. Fire av ti får aldri lærlingplass. Arbeidsløsheten er nesten dobbelt så høy blant arbeidsføre under 30 år, viser Fagforbundets egne tall. TILLITSVALGTE: Ruth Jønsson og Christian Zammit er klar for å bedre ungdommers vilkår. Tekst og foto: KRISTIN RØDLAND BUICK Når Fagforbundets ungdomskam- panje 2007 «Bedre» går av stabelen, er målet å finne tilbake til grunnverdiene i fagbevegelsen: Stå sammen for et bedre arbeidsliv. Rasisme og vann som menneskerett er temaene for tidligere kampanjer Fagforbundet Ungdom har engasjert seg i. I år velger ungdommene å sette fokus på unges arbeidsforhold som aldersdiskriminering i arbeidslivet, lærlingplasser og ansettelser som gir ei lønn til å leve av. – Målene i «Bedre»-kampanjen er en videreføring av kvalitetskampanjen til Fagforbundet, men vi ser et behov for å legge ekstra trykk på unges arbeidsvilkår. Ungdom er blant dem som per i dag kommer dårligst ut i arbeidslivet, sier Kristian Tangen, ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet sentralt. Midlertidige og ufrivillig deltidsan- settelser gjør at ungdom også strever med å komme inn på boligmarkedet. Av medlemmene i Fagforbundets ungdomsutvalg, har bare en liten gruppe faste fulltidsstillinger. Press på politikerne – Ungdom må få det bedre. Slik det er nå, er ikke godt nok, mener Ruth Jønsson, ungdomstillitsvalgt for Østfold. Jønsson oppfordrer medlemmer til å rette kampanjen mot politikerne. Å få lovfestet retten til lærlingplass er hennes hjertesak. De som har valgt å ta en utdannelse som krever lærling- tid, må få mulighet til å fullføre og komme inn i arbeidslivet. – Lovfestingen lobbes hovedsakelig fra sentralt hold, men det er vi, fotfol- ket, som må legge press på våre lokal- politikere slik at de bevilger penger til flere lærlingplasser i kommunen. Flere lærlingplasser øker kompetan- sen i kommunene, gir mer kvalifisert arbeidskraft og sånn sett øker kvalite- ten på arbeidet, mener hun. Styrker fellesskapet Ved siden av de politiske målene er kampanjen like mye en verve- og bevisstgjøringskampanje. Christian Zammit, ungdomstillitsvalgt for Arendal, ser et stort vervepotensial i «Bedre». Han ønsker seg de aktive medlemmene. – Kampanjen tar oss tilbake til grunnverdiene. Vi skal styrke solidari- tetsprinsippet, fellesskapsfølelsen. Jo flere vi er som gjør en innsats, jo mer kan vi utrette. > MÅL FOR BEDRE-KAMPANJEN • Ungdomsgaranti. • Lik rett til utdanning. • Full stilling og fast ansettelse. • Full barnehagedekning. • Lovfestet rett til lærlingplass. • Unge funksjonshemmede inn i arbeidslivet. • Sosial og rettferdig boligpolitikk. • Godt utbygd helsetilbud. Fagbladet 1/2007 > 39 fbaargang2007 fbseksjonKIR