AKTUELT Hundrevis kan få sparken 37 sekretærstillinger skal vekk ved Sykehuset Buskerud. Sykehuset er blant de første i landet til å innføre ny talegjenkjennings-teknologi. Hundrevis av årsverk kan forsvinne ellers i landet. Teknologiendringen består i at legene leser pasientopplysninger direkte inn i dataanlegget isteden- for at sekretærer taster den inn. Til neste år skal teknologien innføres på alle de somatiske avdelingene ved sykehuset. Innføringen har vært markeds- ført som en fornying. Nå er det klart at den nye teknologien blir et oppsigelsesprogram. Kutt også i Telemark – Stillingskuttene er basert på erfaringene vi har med teknologien fra røntgen og pilotavdelingen for øre-nese-hals, sier Halfdan Aass, administrerende direktør ved Syke- huset Buskerud. Inntil ti millioner kroner skal sykehuset spare inn i løpet av 2007 og 2008. Sykehuset Buskerud har sammen med Sykehuset Telemark vært piloter for den nye teknologien i Helse sør. Sykehuset vil fjerne cirka 25 årsverk og kutte med 7–8 millioner kroner, opplyser personalsjef Hans Evju ved Sykehuset Telemark. – Talegjenkjenningen er ikke lansert som et innsparingstiltak, men har innsparingseffekter. Alle sykehusene i Helse sør kommer etter, forteller Halfdan Aass. Stor frustrasjon – Vi syns kutt-tallet ser veldig høyt ut, ikke minst i forhold til antall stillinger som fjernes, sier Olaug Finsrud, hovedtillitsvalgt for Fag- forbundet ved Sykehuset Buskerud. Samtlige sekretærer og helse- sekretærer ved de berørte avdelin- gene i Drammen mottok brev rett før jul om at de er ansatt i «berørte klinikker». Konkret varsel om hvem som mister jobben kommer i løpet av året, etter hvert som den nye teknologien blir innført. Først ut er kirurgisk klinikk. Der skal cirka ti helsesekretærer vekk. Ifølge Finsrud råder stor frustra- sjon, skepsis og usikkerhet blant de ansatte. – Vi har hatt flere informasjons- møter og samarbeider med de KFO-organiserte, sier Olaug Fins- rud. Sluttvederlag – Ingen har lyst til å miste jobbene sine, ikke minst fordi det ikke er lett for helsesekretærer å få jobb andre steder. Ifølge Halfdan Aass er overtid og vikarer det første en kutter i. Ifølge en omstillingsavtale skal ledelsen samtale med sekretærene om nye oppgaver. Sykehuset skal også hjelpe de overtallige med nye jobber. For noen kan AFP være aktuelt. En siste utvei kan være sluttvederlag. Dansk skattefiasko Siden staten tok over deler av skatteoppkrevingen for kommunene 1. november i 2005, har danskenes gjeld til det offentlige steget med fem milliarder kroner. Staten svik- ter, og det koster kommunene dyrt, konkluderer Ugebrevet A4. Spesielt kommunene er misfornøyde, ettersom de mangler 600–700 millioner kroner. – Staten får ikke drevet inn pengene våre. Skatteministe- ren har ikke gjort noe for å få løst problemene, og det er ubegripelig at han fortsetter å snakke seg vekk fra skandalen, sier Ove E. Dalsgaard, borger- mester i Ballerup. Tidligere var oppgaven fordelt mellom kommunene og staten, men som et ledd i den såkalte strukturreformen, ble både skattelikningen og inndri- ving av gjeld til det offentlige samlet i 30 skattesentre.    VeV Tekst: VEGARD VELLE Høyre sikret eiendomsskatt To Høyre-utbrytere sørget nylig for at det ble innført eiendoms- skatt i hele Molde kommune. Begge argumenterte med at kommunen ikke hadde råd til å la være å ta inn skatten. I en dramatisk avstemning sikret representanter fra SV, Ap, KrF og to Høyre-representanter et 24–23 flertall for eiendomsskatt, ifølge Romsdals Budstikke. Dermed blir eiendomsskatten innført i hele kom- munen, ikke bare i bymessige strøk. En av utbry- terne, Randi Thomassen, argu- menterte slik: –Jegergladforat Høyre gikk til valg på redusert eiendomsskatt, som jeg fortsatt mener er usosial. Men jeg har ikke lovet noen skjevfordeling av denne skattebyrden. Kanskje er det tettere med gatelys i Storgaten enn på Roaldset, men det er også det nivået skjevfordelingen av de kommunale tjenestene ligger på. VeV Fagbladet 1/2007 > 29 Illustrasjonsfoto: Eva Kylland fbaargang2007 fbseksjonKON