SEKSJONSLEDER eForvaltningskonferansen 2007 Programmet for eForvaltningskon- feransen 2007, i regi av Fagforbun- det, er klart. Blant deltakerne er statsrådene Heidi Grande Røys og Dag Terje Andersen og it-ekspertene profes- sor Jon Bing, prosjektleder Chris- tine Hafskjold og professor Dag Wiese Schartum. Andre prominente personer blir Hans Felix (forbundsleder i El & IT), Turid Lilleheie (forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag), Tor Saglie (direktør i NAV), Paul Chaf- fey (direktør i Abelia) og Svein Erik Wilthil (underdirektør i KS). Konferansen fokuserer på digita- lisering av offentlig forvaltning. Konferansen avvikles 19.–20. mars i Folkets hus i Oslo. Påmelding skjer via www.eforvaltningskonfe- ransen.no    VeV Helsesekretærer må skynde seg Tiden er i ferd med å renne ut for de som ikke har fått godkjent sin autorisasjon som helsesekretær. Overgangstiden nærmer seg slutten. – Autorisasjonskravet kom etter 2002. Helsesekretærer som innen 31. desember 2007 ikke har doku- mentert tilstrekkelig utdanning eller praksis blir ikke autorisert, sier Wera Kristiansen, rådgiver i Fagfor- bundet. Fagforbundet har fått en rekke henvendelser fra medlemmer som er redd for ikke å få noe tilbud om nødvendig tilleggsutdanning. Spesielt er det laboratorie- og skif- testuepraksis mange mangler. Hvem blir akseptert Lov om helsepersonell gir rett til autorisasjon etter søknad for den som har bestått eksamen i videre- gående opplæring. I tillegg om- fatter autorisasjonen også de som har en utenlandsk eksamen som er jevngod med tilsvarende norsk eksamen. Departementet har åpnet for at kandidater/søkere som ikke kan dokumentere utdanning i tråd med læreplanene for videregående opplæring, likevel kan få autorisa- sjon, gitt en tilleggsutdanning. Det kreves da at søkeren har utført helsesekretærarbeid i minst fem år, eller tilsvarende på deltid i løpet av ti år. Minst to år av yrkes- erfaringen må være opparbeidet i tidsrommet fra 1. januar 1996 til 1. januar 2001. Søkere født før 1. januar 1978, og som tidligere ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis opplæring tilrettelagt for voksne. En oversikt over utdan- ningssteder fins ved fylkeskonto- rene til Fagforbundet.    VeV Overvåking av NAV-medlemmer Seksjon kontor og administrasjon (SKA) har nedsatt en gruppe som arbeider med yrkesfaglige spørsmål i forbindelse med NAV-reformen. Faggruppa ser behovet for å kompetansekartlegge medlemmer som blir berørt av NAV-reformen i kommunene.    VeV Kvalitet for alle penga Et riktig godt nytt år! Før valget i 2005 tillot jeg meg på denne plassen å anbefale deg å stemme for et nytt flertall på Stortinget. En av grunnene var ønsket om en annen politikk overfor kommunene. Økte bevilgninger med mer samsvar mellom oppgaver og økono- miske rammer. Når vi nå går inn i 2007, viser undersøkelser at kommunene styrker de kommunale tjenestene når de får mer penger å rutte med. I svært mange kommuner er det slutt på ned- skjæringene som vi opplevde under den forrige regjeringa. Det er gledelig, og det gir mange av oss som tilhører Seksjon kontor og administrasjon mulighet for å konsentrere oss GERD EVA VOLDEN «I flere små og store prosjekter vil vi kunne styrke kvaliteten i tjenes- tetilbudet til innbyg- gerne, men ingenting kommer av seg sjøl.» om kvaliteten på de tjenestene vi utfører. Kvalitetskommuner er et nytt program for samarbeid mellom staten, KS og arbeidstakerorganisasjonene. Målet med sam- arbeidet er å øke kvaliteten og effektiviteten på det kommunale tjenestetilbudet gjennom en konstruktiv samhandling mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet i kommunesektoren. Fagforbundet støtter helhjertet opp om «Kvalitetskommuner», og det skulle nesten bare mangle. Det er jo vårt hjertebarn, «Modellkommunen», som her får sitt gjennombrudd. I prosjek- tet eBygg2009 hvor vår seksjon er en av initiativtakerne, står nettopp de ansattes egne initiativ til forbedring av byggesaks- behandlingen som en grunnpilar. Det er grunn til å være optimist på vegne av kontor- og admi- nistrasjonssektoren ved inngangen til et nytt år. I flere små og store prosjekter vil vi kunne styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til innbyggerne, men ingenting kommer av seg sjøl. Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer må som alltid være vaktbikkjer og sørge for at midlene som er satt av til kvalitetsarbeid blir brukt i tråd med intensjonene. Vi har også et kommunevalg til høsten som vil få stor betydning for videreføringa av det gode arbeidet. Foreløpig nøyer jeg meg med å si: Kvalitet for alle penga i 2007! 38 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON