NYTT > GIR OPP I FROGN Samtidig som private tar over renholdet i Drammen, kaster den private renholderen ISS inn gulv- moppen i Frogn. 7. mars vasker ISS sitt siste gulv i kommunen, etter å ha levert renholdstjenes- ter i litt over ett år. Nå kan renholdet bli overført til et kommunalt foretak. > VIKARER BLIR FASTE STILLINGER Vennesla kommune har valgt å bruke deler av vikarpotten til faste stillinger. Andelen heltids- ansatte innen pleie og omsorg er dermed økt med 67 prosent, skriver Kommunal Rapport. > TVI-SYN PÅ GLOBALISERING De fattigste landene i verden er de som sterkest ønsker globali- sering og utenlandske investe- ringer – selv om de mener at det er de rikeste landene som har mest å tjene på det. På jordens fattigste kontinent, Afrika, er hele 71 prosent av be- folkningen positive til globalise- ring. Verdens mektigste nasjon – USA–eretavdetrelandenei verden der flertallet av befolk- ningen er i mot globalisering – de to andre er Kroatia og Argentina. > KJØPER KLIMAKVOTER KS-direktør Olav Ullern opp- fordrer kommunene til å kjøpe klimakvoter når ansatte er på tjenestereiser. På sentralstyre- møtet 25. januar vil han foreslå kvotekjøp på flyreiser for ansatte i KS-organisasjonen. > AUKA SYSSELSETJING Frå juli til oktober steig talet på sysselsette med 24.000, syner nye sesongjusterte tal frå Arbeidskraftundersøkinga (AKU) til Statistisk sentralbyrå, medan talet på arbeidslause gjekk ned med 9000 i same periode. 4 > Fagbladet 1/2007 Tordner mot KS Fagforbundet er sterkt uenig i påstanden fra Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon om at likestilling av skift i industrien og turnus i helsesektoren vil svekke tjenestetilbudet i kommunene. Fagforbundet krever likestilling av helkontinuerlige skiftordninger i industrien med en arbeidsuke på 33,6 timer, med tredelt turnus i helsesektoren som nå har en arbeidsuke på 35,5 timer. Econ har på oppdrag for KS beregnet at sju prosent av alle årsverk i kommunale syke- og pleiehjem vil få redusert arbeidstid som følge av ny sammenlignbar turnus. KS anbefaler arbeidsminis- ter Bjarne Håkon Hanssen om å beholde nåværende ordning. Kjønnsdiskriminering Helseansatte i turnus har ca. to uker lengre årlig arbeidstid enn skiftarbeidere i industrien. – Turnusarbeidere i helsesekto- ren utsettes for diskriminering på grunn av kjønn, arbeidsbelast- ningen for de to gruppene er like GAMMEL KAMPSAK: Helseansatte i tredelt turnus jobber to uker mer enn skiftarbeidere i industrien. store. Likestilling av arbeidstid for turnusarbeidere og skiftarbeidere vil fremme inkludering og hindre utstøting fra arbeidslivet, sier Ann- Mari Wold, fagleder ved forhand- lingsenheten i Fagforbundet. Hun peker også på at rekrutte- ringen til helsevesenet svekkes ved tøff og uregelmessig arbeidstid. – Det er et ønske at flest mulig står i arbeid lengst mulig. Stadig større press og skiftende døgn- rytme går ut over helsa og fører til økt sykefravær. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, sier faglederen. Regjeringen i gang Etter at et partssammensatt utvalg om å likestille skift og turnus brøt sammen i fjor, ligger den over ti år gamle saken hos regjeringen. – Vi arbeider med saken, men kan ikke gå ut med noe tidsper- spektiv, sier informasjonsrådgiver Martin Fredheim i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. SV fremmet denne saken som et privat lovforslag i 1997. Tekst: ÅSTA YGGESETH og AN C. LINDSTRØM Sykehusstreik i Oppland 20. februar legger ansatte ved sykehusene på Gjøvik og Lille- hammer ned arbeidet i protest mot budsjettkutt. 14. desember vedtok styret i Syke- huset Innlandet HF, som dekker fylkene Oppland og Hedmark, innsparinger på 216 millioner kroner. Utenfor styremøtet demon- strerte de ansatte mot kuttene. Samtidig vedtok styret en utta- lelse som erkjenner at behandlings- tilbudet vil bli svekket og beklaget at de økonomiske rammene fast- satt av eieren, Helse Øst, gjorde innsparingene nødvendige. Fremdeles budsjetteres det med et resultat på minus 90 millioner kroner. Flere år tilbake – Dette vil sette sykehusene flere år tilbake i tid. Fagfelt vi har bygget opp gjennom flere år vil bli rasert, mener Turid Granum, leder for Fagforbundet ved Sykehuset Gjøvik. Fagforeningslederen mener at pasientgrupper regjeringen ønsker å prioritere, som kreft- og geria- triske pasienter, vil bli rammet. – Sengeplasser kommer til å forsvinne, selv om vi allerede har korridorpasienter, sier Granum. Mobiliserer Fagforbundet Oppland har tatt initiativ til den politiske streiken 20. februar. Arbeidet vil stoppe opp, og det vil bli holdt marke- ringer på sykehusene på Lilleham- mer og Gjøvik. – Vi skal prøve å mobilisere hele Opplands befolkning, sier Granum. Tekst: EVEN TØMTE Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2007 fbseksjonSAM