NYTT Nei til gigantsykehus Foto: Geirmund Jor – Dropp planene om å slå sammen Helse Sør og Helse Øst, oppfordrer Fagforbundets 1. nestleder Gerd Kristiansen. – Vi vil på det sterkeste advare mot omorganiseringer av det omfang det her er snakk om. Demokratiet vil ikke være tjent med det, pasien- tene vil ikke være tjent med det, det rødgrønne flertallet vil ikke være tjent med en slik beslutning, og de ansatte tåler ikke flere store organi- satoriske omveltninger nå, mener Gerd Kristiansen. Superregion Helseminister Sylvia Brustad vurde- rer å slå sammen de to helsefore- takene til én superregion. «Helse Sørøst» vil være større enn de tre andre regionale helseforetakene til sammen. Fagforbundet mener en sammen- slåing vil gjøre det vanskeligere for sykehusene i distriktene å rekrut- tere og beholde fagpersonell. Dersom over halvparten av syke- husnorge slås sammen i ett regio- nalt foretak, vil det være et skritt nærmere et sykehusdirektorat – og mot et mer topptungt og byråkrati- sert system, der viktige beslut- ninger flyttes lenger unna dem de angår. – Forslaget om sammenslåing av Helse Øst og Helse Sør kan vanske- lig forstås som noe annet enn nettopp en ny omdreining i den Foto: Per Flakstad myndigheters politikk, nektes å drive næringsvirksomhet her i landet. Også Arbeidsmandsforbundet, EL & It Forbundet og Hedmark fylkeskommune slutter opp om boikotten, mens Hotell- og Restau- rantarbeiderforbundet er imot. Tekst: EVEN TØMTE og AN C. LINDSTRØM Store lønns- forskjeller Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 prosent av hva menn gjør per måned, viser en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå. Det er større lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i privat enn offentlig sektor. Lønnsnivået for menn er høyere i privat enn offentlig sektor, mens kvinner tjener gjennomsnittlig mer i det offentlige enn i det private. forretningsmessige spiralen, og at dette vil ramme helsetjenestene som en viktig del av velferdssam- funnet, mener Kristiansen. Tekst: EVEN TØMTE EU vil ha helsedirektiv EU-kommisjonen sendte i høst ut et høringsnotat om hvilke regler man bør innføre for handel med helsetjenester. Helsetjenester var opprinnelig tenkt å være en del av det omstridte tjenestedirektivet, men ble tatt ut etter kraftige protester fra europeisk fagbevegelse. Nå ønsker EU i stedet et eget direktiv for helsetjenester. Sosial- og helsedirektoratet skri- ver i sitt høringssvar at kommisjo- nens mål kan komme på kant med prinsippene om lik og i stor grad gratis tilgang til helsetjenester. Samtidig påpeker direktoratet at undersysselsatt eller underbetalt helsepersonell risikerer å bli kanali- sert vekk fra eget land for å yte tjenester til mer eller mindre viktige helsebehov hos folk fra rikere land. LO understreker at helsetjenes- ter ikke kan behandles som et ordi- nært marked, og er opptatt av å ivareta kvalitetssikring, beskyttelse av tjenestemottakeren og likestil- ling. Samtidig påpeker LO at ulik kunnskap om rettigheter til behandling og reisekostnader kan være med å skape sosial ulikhet. Tekst: EVEN TØMTE Fagbladet 1/2007 > 5 Boikotter Scandic Scandic-kjeden nekter cubanere å bo på deres hoteller. Fagforbun- det svarer med å boikotte Scan- dic-kjeden, også utenlands. 200 rom på Scandic i Hamar ble avbestilt etter at Fagforbundet avlyste en omsorgskonferanse som var planlagt til våren. Videre er 90 rom på Scandic i Oslo avbestilt i forbindelse med forbundets ungdomskonferanse senere i år. Scandic må bære tapet for avbe- stillingene. Forbundet har også avbestilt sine plasser ved Hilton i Nairobi, der konferansen Social World Forum finner sted i slutten av januar. – Verken sentrale eller lokale ledd i Fagforbundet vil bruke hoteller i Scandic-kjeden før kjeden eventuelt endrer politikk. For oss er det uakseptabelt at USA skal diktere en hel verden, sier Anne Grethe Skår- dal, 2. nestleder i Fagforbundet. Regjeringen må trå til Scandic-kjeden er kjøpt opp av den amerikanske Hilton-kjeden, og dens politikk er å følge opp USAs 44-årige blokade av Cuba. LO i Oslo krever at regjeringen sørger for at selskaper som Scan- dic, som tydeligvis forholder seg til USAs ulovlige boikott- og blokade- virksomhet og ikke til norske Rekordstor økning av medlemmer Totalt økte Fagforbundet med 4254 medlemmer i fjor, og det er den største økningen siden forbundet ble dannet i 2003. Forbundet har nå 290.273 medlemmer, og det er bare drøyt tusen medlemmer under medlemsrekorden fra november 2004. Nye medlemmer strømmer også til resten av LO, som ifølge 2. nestleder Geir Mosti kommer til å få en medlemsvekst på rundt 10.000. Fagforbundet og Fellesforbundet er de som øker mest i LO-familien. Fagbeve- gelsen har i flere år slitt med årlig nedgang i antall medlem- mer. Nå ser det ut til at denne negative trenden er brutt.    PF fbaargang2007 fbseksjonSAM