MENNESKEHANDEL OG SEXKJØP TEMA Khalid Salimi, leder Stiftelsen Horisont: – Jeg er en sterk motstander av kjøp av sex. Hvis man skal ha respekt for seg selv som menneske, så må man kunne forstå at å krenke andre er noe av det verste man kan gjøre. Derfor må kjøp av sex bekjempes, men jeg er usikker på om krimina- lisering er det rette middelet. Per Fuggeli, professor i sosialmedisin: – Jeg er for å kriminalisere sexkjøp. Det er i håp om at kriminalisering kan være med på å redusere denne virksomheten som er ytterst kren- kende for alle. Først og fremst for kvinnene. Det er nedverdigende for hele samfunnet at dette pågår og særlig at det er i økning. Noe av min bekym- ring er at det i markedets tid oppstår en vrang- forestilling om at dette er vanlig kjøp og salg – at det er en vare. Dette er en menneskeforakt som savner sidestykke. I den grad kriminalisering kan bevisstgjøre at sexkjøp er en forbrytelse, er det av det gode. Lars Saabye Christensen, forfatter: – Jeg er for kriminalisering av horekunder fordi det skal gjøres så vanskelig, så risikabelt og så ubehagelig som mulig å være horekunde. Dess- uten skal samfunnet via en slik lov sende ut et signal om at sexkjøp ikke tolereres. Jan Helge Gulbrandsen, Fagforbundet (AU): – Jeg vil støtte et forbud mot kjøp av seksuelle tjenester! Et slikt forbud vil gi et tydelig signal om at det norske samfunnet ikke aksepterer moderne slavehandel. Foto: Scanpix PRESS: – Fagbevelgelsen har tyngde, vi har mange medlemmer bak oss og vil ha muligheten til å legge stort press på myndighetene og kreve kriminalisering, mener ungdomstillitsvalgt Kenneth Solheim (t.v.) og Tarjei Leistad. unden Solheim er ungdomstillitsvalgt i Skien og sitter i ungdomsutvalget i Telemark. Han legger til at prostitusjon er en tabugreie, og derfor havner diskusjo- nen ofte ut på et sidespor. Det er viktig å ha riktig fokus i prostitusjonsdebat- ten. Prinsippsak Leder av ungdomsutvalget i Sør-Trøn- delag, Tarjei Leistad, 26 år, har også lagt merke til krumspringene i debat- ten, men selv har han ingen proble- mer med å ta stilling i spørsmålet om kriminalisering. – Dette er en prinsippsak. Handel med mennesker er uakseptabelt. Det handler ikke om å skille mellom de som er utsatt for menneskehandel og de som gjør det såkalt frivillig. For det første er det vanskelig for sexkjøperen å se om den prostituerte er offer for menneskehandel, og for det andre er spørsmålet om frivillighet tvilsomt. Uansett er det å kjøpe seksuelle tjenester å utnytte noen som er i en sårbar situasjon. Norge som foregangsland – Prostitusjon er i større og større grad et internasjonalt problem. Når det skjer i i-land som hos oss, ser vi bare en brøkdel av det som skjer i land der nøden og fattigdommen er stor. Norge må være et foregangsland i denne debatten, også internasjonalt må vi ta til orde for kriminalisering, sier Leistad.    > Fagbladet 1/2007 > 9 Foto: Kristin Rødland Buick fbaargang2007 fbseksjonSAM