TEMA MENNESKEHANDEL OG SEXKJØP Feig handlingsplan I regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel får ofrene økt beskyttelse og bakmennene skal tas. Men horekundene går fri. Rett før jul la regjeringen fram en revidert handlingsplan mot mennes- kehandel. Økt beskyttelse og styrkede rettigheter for de som utsettes for menneskehandel var blant de nye tiltakene. Den såkalte refleksjonsperi- oden blir utvidet fra 45 dager til 6 måneder, der ofrene får oppholds- og arbeidstillatelse i denne perioden. De kan søke om fornyet arbeidstil- latelse i ett år, de kan få hentet barna sine til Norge og i siste instans få fast opphold. I bytte med oppholdstil- latelse forventes det at kvinnene hjelper politiet i etterforskningen av bakmennene. Sirkler inn bakmennene Politiet lover en ny, målrettet satsing for å ta bakmennene. Etterforsknings- arbeidet skal nå koordineres bedre og innsatsen effektiviseres. Som et ledd i regjeringens handlingsplan mot menneskehandel har Politidirektoratet opprettet en ny nasjonal kompetanse- gruppe om menneskehandel. Gode tiltak i feig handlingsplan Liv Jessen, leder av Pro-Senteret og Fafo-forsker May-Len Skilbrei aner- kjenner løfter om økt rettssikkerhet og beskyttelse av kvinnene og deres barn i hjemlandet. Tove Smaadahl, leder av Krisesen- tersekretariatet, har jobbet nært med departementene i utformingen av planen og er godt fornøyd med at til- takene i planen gjenspeiler mange av Sekretariatets råd. – Vi er blitt hørt på mange punkter. Økt refleksjonsperiode og styrkede helse- og sosiale rettigheter er avgjø- rende for at ofrene skal komme seg ut av utnyttelsen i prostitusjonen. Samtidig er Smaadahl skuffet over regjeringens vegring mot å kriminali- sere kjøp av seksuelle tjenester. – Justisministeren er feig. Han vil avvente erfaringer fra Sverige, men det fins allerede mange utredninger derfra som viser at kriminalisering har hatt en sterk normgivende effekt. Hun understreker at grensen mel- lom prostitusjon og menneskehandel en fiktiv. I begge tilfeller er det sexkjø- perne som opprettholder markedet. Prostitusjon er ikke arbeid Smaadahls sterkeste kritikk mot hand- lingsplanen er at den omtaler prostitu- sjon som arbeid. Knut Reiersrud, komponist/gitarist: – Det er et dilemma fordi to fronter står mot hverandre om hva som får mest bukt med problemet. Hvis det blir krimi- nelt å kjøpe sex, kan det føre til undergrunnsvirksomhet og færre rettigheter for de prostituerte. I prinsippet er jeg for å kriminalisere hvis det hjelper de prostituerte, og jeg støtter kravet om kriminalisering. 10 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM