MENNESKEHANDEL OG SEXKJØP TEMA Stein Ørnhøi, SV-veteran: – I den grad det er mulig å bruke straffeloven, er det like stor grunn til å kriminalisere kunder som prostituerte. Er usikker på om noen av delene virker. Det er en del jævel- skap som ikke lar seg håndtere av straffelov. Foreløpig har jeg ikke sett noen avgjø- rende argumenter for å kriminalisere. Prostitusjon og sexkjøp øker i de fleste land uavhengig av strafferettslige forhold i samfunnet. Jeg har en mistanke om at det blir som å håndtere en naturkatastrofe. Bjørn Wirkola, tidligere skihopper: – Jeg har nettopp kommet fra familie- ferie i Thailand hvor jeg så gamle gubber som leide rundt på unge jenter. Det var lite trivelig og så helt håpløst ut. Selvfølgelig er jeg imot sexkjøp. Jeg støtter kriminalisering av sexkjøp fordi jeg mener at kvinnekroppen ikke skal være en salgsvare. Foto: Scanpix Det virker i Sverige Sverige kriminaliserte horekunden i 1999 som et av de første land i verden, kun i selskap med Filippinene og Litauen. Loven ga uventede gode resultater. For åtte år siden kriminaliserte sven- skene sexkjøperne, der straffen er bøter eller fengsel opp til et halvt år. Også i Sverige var kriminaliserings- forslaget kontroversielt, men under- søkelser viser at over 80 prosent nå støtter loven. I løpet av de første fem årene sank antall menn som kjøpte sex med 75 prosent, ifølge tall fra den svenske likestillingsen- heten. Tvang ikke alltid synlig Svensk politi og påtalemyn- dighet konsentrerer sin etterforskning mot kunder av utenlandske prostituerte som de mistenker for å være ofre for kriminelle nettverk. kriminaliseringen har gjort etterforsk- ningsarbeidet lettere. Verre for de prostituerte Ulf Stridbeck ledet regjeringens arbeidsgruppe om rettslig regulering av kjøp av seksuelle tjenester, som Foto: Scanpix hadde som oppgave å innhente erfaringer fra den svenske sexkjøpsloven. – Hvis man ønsker å for- bedre forholdene for de gate- prostituerte, er den svenske modellen ikke veien å gå. Vår informasjon viser redsel for vold, økt krav om ubeskyttet sex, økt risiko for kjønnssyk- dommer, flere beskyttede halliker og problemer med oppfølging fra sosiale helse- – Å kjøpe en annen kvinnes kropp er helt uakseptabelt. Prostitusjon er manglende likestilling og vold mot kvinner. Ingen som har prostitusjons- erfaring ønsker for eksempel at døtrene sine skal oppleve det samme. De kvinnene jeg har snakket med har ett mål. Det er å komme seg ut av prostitusjonen. Vi har en høyesteretts- dom fra 1999 som klart definerer at prostitusjon ikke er arbeid. Statssekretær i Justisdepartementet Anne Rygh Pedersen (Ap) beklaget definisjonen om at prostitusjon er arbeid to dager etter at handlings- planen ble lagt ut. Tove Smaadahl, leder av Krisesentersekretari- atet. – Det er selvfølgelig dårlig markeds- føring å se ut som man er utsatt for menneskehandel. Slik blir det nærmest umulig for kundene å skille mellom menneskehandel og annen type prostitusjon, sier Thomas Ekman til Fagbladet. Han har ledet mye av etterforsk- ningen for politiet i Göteborg. Ekman har selv positive erfaringer og mener myndigheter, skrev Stridbeck i en kronikk i Aftenposten 5. januar 2005. Større rettssikkerhet Tove Smaadahl, leder for Krisesenter- sekretariatet, vurderer disse farene annerledes. – All forskning viser at kvinner i prostitusjon er mye mer sårbar for å blir utsatt for vold og overgrep. Arbeidsgruppen har ikke dokumen-    > Fagbladet 1/2007 > 11 fbaargang2007 fbseksjonSAM