BARE SPØR!    Redigert av EVEN TØMTE Illustrasjoner: www.tonelileng.no    ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørs- mål og svar. Brev som ikke kom- mer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anled- ning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fag- konsulenter. Hvis du får problemer på arbeids- plassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inklu- dert Arbeidsmiljø- loven og Ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKE- PLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 1/2007 Krav på støtte etter at dagpengeperioden er over ? SPØRSMÅL: Jeg jobbet et sted der vi måtte nedbemanne fordi deler av virksomheten skulle nedlegges. Jeg var blant dem som måtte gå. Jeg hadde fylt 60 år, men var ikke gammel nok til å søke om AFP. Det er jo umulig å få ny jobb såpass gammel som jeg er blitt, så jeg har nå fått dagpenger i snart to år. Spørsmålet mitt er hva jeg har krav på når jeg ikke lenger får dagpenger? Kan jeg få dagpenger frem til jeg er 67 år og kan gå av med ordinær alderspensjon? En tidligere kollega sa til meg at jeg sikkert har krav på ventestønad. Har jeg det? Hvis jeg ikke har det, hva har jeg i så fall krav på ? Hilsen en som ønsker hun var eldre SVAR: Det er kun arbeidstakere som oppfyller vilkårene for dagpenger ved fylte 64 år som har rett til dagpenger uavbrutt fram til de fyller 67 år. Siden du antakeligvis ikke kommer inn under denne kategorien, har du kun rett på dagpenger i 104 uker. Etter dette er man henvist til å søke sosialtrygd i form av såkalt «ventestønad». For å få rett til ventestønad må dagpengeperioden være avslut- tet, og du må være helt arbeidsledig når perio- den opphører og søker om ventestønad. Det er også et krav at du må ha vært i arbeid minst 36 måneder i løpet av de siste fire årene før du mottar dagpenger og har vært reell og regis- trert arbeidssøker som sender meldekort hver 14. dag samt at du kan dokumentere gjennomført arbeidssø- keraktivitet etter avtale med NAV. Søknad om ventestønad må sendes til NAV der du bor. Ventestønaden skal tilsvare omtrent det du tidligere fikk utbetalt i dagpenger, men her er det enkelte variasjoner i forhold til basisytelser og dagpengeba- serte tillegg. For nærmere infor- masjon må du ta kontakt med NAV eller søk på www.nav.no. Thrine Skaga Oppsigelse i permisjonstiden SPØRSMÅL: Jeg har permisjon fra stillingen min og har for tiden et vikariat et annet sted. Spørsmålet er nå om jeg kan si opp stillingen min mens jeg har permisjon? Jeg får jo ikke jobbet der i oppsigelses- tiden, og arbeidsgiveren min har kanskje krav på at jeg gjør det? Hilsen Lise SVAR: Ja, du kan i utgangspunktet si opp din stilling mens du har permisjon. Det kan imidlertid være unntak dersom det i arbeidsavta- len din er avtalt en gyldig bindingstid. Normalt vil det ikke være nødvendig å arbeide i oppsigelsestiden dersom denne perioden er del av permisjonen. Dette vil imidlertid avhenge hva som er avtalt mellom partene før permisjonen ble innvilget. Thrine Skaga fbaargang2007 fbseksjonSAM