AKTUELT EU gransker hårfarger EU gransker samtlige fargestoffer som brukes av frisører. Til nå er 30 av dem bannlyst. Da arbeidet startet for fem år siden, ble alle produsenter bedt om å sende inn en oversikt over hvilke stoffer som var i bruk og hvilke stoffer produsentene ønsket å bruke, skriver Aftenposten. Men EU vil også selv foreta en vitenskaplig gjennomgang. 30 fargestoffer er allerede forbudt, flere av dem med virkning fra 1. desember i fjor. Ifølge Aftenposten vil ytterligere 85 fargestoffer bli forbudt innen kort tid. Samarbeid på havnene Fagforbundet og Transport- arbeiderforbundet er enige om at de må samarbeide til felles beste for de ansatte i havnene. På havnene er det gjerne slik at laste- og lossearbeiderne er organi- sert i Norsk Transportarbeiderfor- bund (NT), mens de fagutdannede kranførerne er medlemmer i Fagforbundet. Nå mener sentrale tillits- valgte i begge organisasjo- ner at det er viktig å samarbeide, både for å ivareta lønns- og arbeidsfor- holdene til havnearbeiderne, men også for å stå sammen hvis det enkelte ganger er nødvendig å presse rederiene til å godta aksep- table arbeidsforhold for mann- skapet om bord på enkelte båter. Stopper tariffhopping På en konferanse i Kristiansand før jul, der medlemmer fra begge forbund var invitert, sa leder Stein Guldbrandsen i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST)) at et slikt samarbeid og nettverk mellom havneansatte kommer til å bli både viktig og nødvendig. – Samarbeid mellom organisa- sjoner er noe vi jobber med på mange områder for blant annet å motvirke tariffhop- ping. Slike samar- beid bidrar til å styrke hele LO- – Slik må vi ikke få det i Norge. Vi trenger et samarbeid med tyngde, og jeg håper dette kan bli starten på det, sa han. Etter konferansen har lokale tillitsvalgte fra begge organisasjo- ner drøftet samarbeid i Oslo, opplyser Steinar Hopstad som er hovedtillitsvalgt i Oslo Havne- forenings Personalforening. Informasjon og rutiner Den internasjonale transport- føderasjonen ITF er avhengig av havnepersonell de gangene det iverksettes boikottaksjoner overfor skip med mannskap uten avtalte lønns- og arbeidsforhold. Nils Pedersen er en av fem ITF-inspek- tører i Norge, og han innrømmet at organisasjonene har vært litt for dårlige til å informere og utarbeide varslingsrutiner når boikottaksjo- ner er aktuelle. Dette er nå priori- terte oppgaver i både ITF, Fag- forbundet og Transportarbeiderfor- bundet. Tekst: PER FLAKSTAD hopping, må forbundene Stein Guldbrandsen, leder i SST Renholder fikk «Si det som det er»-prisen fellesskapet, sa han. Terje Samuelsen, tillitsvalgt i NT, støttet dette. Han sa også at mange steder fungerer samarbei- det allerede godt lokalt. Han kunne fortelle hvordan havnearbeidere i Danmark i et tilfelle ble nektet adgang til sin egen arbeidsplass, mens båten ble losset av eget mannskap sammen med havnas egne kranførere. I vinter sa ledende renholder Kari Midtbøen ved Porsgrunn videregå- ende skole stopp. Nå har hun fått «Si det som det er»-prisen fra NRK Telemark. Renholderne ved skolen ville ikke lenger finne seg i at epleskrot- ter, melkeskvetter, bananskall, emballasje og andre matrester fløt omkring i skolekantina. Derfor boikottet de renholdet for at elevene skulle få se hvor mye de søplet. Kari Midtbøen snakket rett fra levra om forholdene på skolen da hun ble intervjuet i radioen, og belønningen var distriktssen- dingas egen pris til folk som sier ting rett ut slik de er. Aksjonen virket også – i alle fall en stund, før det dabbet av igjen. – Men situasjonen er bedre enn den var i utgangspunktet, sa en overrasket og glad prisvinner til NRK Telemark da hun mottok prisen i romjula. PF «For å motvirke tariff- samarbeide.» Ambulansene fra brann til helseforetaket Helse Bergen overtar all ambulansekjøring fra 2008. Etter 54 år er det slutt på ambulansetjenester fra Bergen brannvesen. – Tjenesten blir mye mer effektiv når man kan flåtestyre ambulan- sebilene og flytte dem etter behov. Det klarer vi først når tjenesten har samme administra- sjon, sier ambulanseinspektør Ørjan Jensen til Bergens Tidende. I brannvesenet er ikke stem- ningen like entusiastisk. Brann- sjef Helge Eidsnes er svært skuffet over avgjørelsen, og han tror dette kan føre til dårligere ambulansetjeneste for Bergens befolkning. I dag er 50 ansatte i brannve- senet knyttet til ambulansekjø- ringen, men 100 ansatte har fått opplæring. Dermed har brann- folk kunnet rykke ut når ambu- lansepersonell har vært opptatt med andre oppdrag. Denne flek- sibiliteten vil forsvinne, mener Eidsnes. Leder for akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland Universi- tetssykehus, Guttorm Brattebø, sier til Bergens Tidende at utfor- dringene i ambulansefaget er den medisinske utviklingen, og at den taler for at Helse Bergen bør drive tjenesten. – Det kan bli vanskelig å være fokusert på både ambulansefaget og brannfaget samtidig, mener Brattebø.    PF PF Fagbladet 1/2007 > 29 fbaargang2007 fbseksjonSAM