Illustrasjonsfoto: colourbox.com SEKSJONSLEDER LÆRLINGER: Fagforbundet ønsker at 18-åringer får lov til å tegne lærlingkontrakt med godkjente busselskap. Vil ha yrkessjåførlærlinger fra 18 år Fagforbundet mener aldersgrensen for lærlinger i yrkessjåførfaget bør settes til 18 år, og ikke 21, slik dagens ordning er. Seksjon samferdsel og teknisk (SST) skriver dette i et høringssvar til Statens vegvesen om nærmere gjennomføring av yrkessjåførdirek- tivet. Vilkårene for å kunne ha lære- plass som 18-åring må være at du har fullført videregående utdan- ning, vg2 transport og logistikk, at du har kontrakt i et busselskap som er godkjent som lærebedrift, og at du fullfører læretiden. Dagens ordning med 21- årsgrense har etter Fagforbundets syn satt en effektiv stopper for å kunne rekruttere sjåfører direkte fra opplæring i det offentlige skole- verket, og mange velger sjåføryrket bort på grunn av kravet om alder, skriver SST i sitt høringssvar. Samtidig sliter blant annet buss- bransjen med personellmangel og dårlig rekruttering. SST mener at når opplæringen skjer i kontrollerte former, vil det være lettere å innarbeide gode holdninger i løpet av de fire årene som fagopplæringen krever. SST viser også til at sosial modenhet og tilpasning til trafikk skjer i yngre alder i dag enn tidligere, noe som har ført til endringer i opplæring av sjåfører i små biler. Ut over det gir Fagforbundet sin tilslutning til de foreslåtte kravene om yrkeskompetanse for sjåfør- yrket.    PF Faggruppemøter i uke åtte Neste runde med faggruppemøtene er lagt til uke åtte. Det legges opp til at noen av faggruppene skal ha møte med den ansvarlige i styret. Det blir videre en ny runde faggruppemøter i mai, og da skal det bli mulig å holde møtene lokalt og i forbindelse med arbeidsplassbesøk.    PF Rapport i februar Kompetansekartleggingen blant ansatte innen teater og kulturteknisk har allerede gitt flere oppsiktsvekkende data, ifølge faggruppen som arbeider med kartleggingen. En ferdig rapport basert på under- søkelsen skal etter planen være ferdig i løpet av februar.    PF Nytt år, nye utfordringer Det nye året må brukes til å få seksjonsarbeidet i gjenge på alle nivåer. Landsmøtet vedtok å evaluere organisasjonen i løpet av landsmøteperioden. Landsstyret har konkretisert vedtaket med at vi fram til sommeren 2008 skal jobbe med å få organiseringen i samsvar med organisasjonsvedtaket. Og deretter skal selve evalueringen foregå. Vi skal ha seksjonsstyrer eller seksjonsansvarlige på alle tre nivåer; fagforening, fylkeskrets og sentralt. Det er først og STEIN GULDBRANDSEN Skal vi klare å gi medlemmene yrkesfaglige tilbud, må seksjonene på plass også i fagforeningene. fremst på fagforeningsnivå vi fort- satt har en del organisatoriske mangler. Vi dannet Fagforbundet for at det nye forbundet skulle ivareta medlemmene våre uansett hvor de jobber. Vi skal være et forbund som politisk skal påvirke samfunnsutviklingen, som skal ivareta alle medlemmene tariffmessig, og vi skal ivareta medlemmenes yrkesfaglige og yrkespolitiske interesser. Seksjo- nene har ansvaret for alt det yrkesfaglige. Fagforeningene er svært forskjellige. Noen har over 4000 medlemmer, andre har under 100. Noen organiserer alle i store kommuner, mens andre organiserer en begrenset gruppe i én virksomhet. Alle medlemmer skal likevel ivaretas på de tre sentrale områdene. Seksjonslederen eller -ansvarlig skal sitte i fagforeningsstyret. Hensikten er å sikre at fagforeningen også er opptatt av utdan- ningsspørsmål for de aktuelle yrkesgruppene og at medlem- mene skal få muligheter til faglig videreutvikling. Om dette skal gjøres i egen regi, i samarbeid med andre foreninger, gjennom seksjonen i fylket, nasjonalt – eller gjennom krav overfor arbeidsgiver vil variere. Skal vi klare å gi medlemmene yrkesfaglige tilbud, må seksjo- nene på plass også i fagforeningene. 38 > Fagbladet 1/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM