DEBATT > PENSJON «Keiserens nye klær» Jeg så på tv-sendingen der Bjarne Håkon Hanssen og Jens Stoltenberg la fram justert forslag til pensjonsreform. Stats- ministeren har jo lovet oss en mer rettferdig pensjon. De var begge ganske oppglødd da de fortalte at nå skal det bli slutt på minstepensjonister i Norge. Alle skulle få en garantipensjon på 132.000 kroner i året. Dette be- løpet er likt med fattigdoms- grensen i flere EU-land, men norske politikere ser på det nye pensjonsforslaget som et stort «lønnshopp» for oss minste- pensjonister. Staten skal spare to milliarder på pensjonsreformen, og alle pensjonister skal få mer i pensjon. Garantipensjonen legger fortsatt 1G, til grunn. De med lønnsinntekter over 500.000 kroner vil få opp til 7G, ca. 440.000 i årlig pensjon. Vanlige folk – eller vanlige kvinner – som har en inntekt rundt 200–250.000 i året, får også en pensjon basert på 1G, men tjener du dobbelt så mye, kan pensjonsgrunnlaget bli på 7G – eller sju ganger så mye i utbetalt pensjon. Kan dette oppfattes som en rettferdig pensjon for alle? Norsk Pensjonistforbund krever at minstepensjonen juste- res til 1,6G. Kravet for minste- pensjonister skulle minst vært 2G. Da kunne vi lettere godta en toppensjon basert på 7G også. Så har noen funnet ut at gamle kvinner ikke har så store krav til levestandard. Staten kan spare store summer om pensjo- nene deres senkes de siste leve- årene. Delingsmodellen rammer enslige eldre hardt. Helsen svek- kes med årene og særlig hjem- meboende eldre trenger etter hvert mer pleie og har større behov for legehjelp og medisi- ner. Bokostnader og strømpriser stiger stadig, likevel skal de være fornøyd med en lavere pensjon. Gifte kvinner lever gjennom- snittlig 6–7 år lenger enn sine ektemenn. Gjennomsnitts leve- alder for menn er 78 år og for kvinner 84 år. Det koster oss kvinner å leve lenge. I en statistikk fra KLP viste de til at kvinner i omsorgsyrker gjennomsnittlig slutter i arbeid før de fyller 55 år – de er utslitt av tungt arbeid gjennom en årrekke. De blir uføretrygdet, men hvor ofte får arbeidsmiljøet skylden? Kvinner har lavere opptjening i Folketrygden. Besteårsregelen hjalp dem likevel til en aksep- tabel pensjon. Når kravet til full opptjening økes til 43 år, straffes alle lavlønte ganske ufortjent. Det skal lønne seg å arbeide, er mottoet nå. Det er likevel folks helse som er avgjørende for hvor lenge de kan stå i jobb. Avstanden mellom fattige og rike øker, også blant pensjonis- ter. Regjeringen Stoltenberg har lovet at de vil løse fattigdoms- problemene i landet vårt. Skal dette også gjelde pensjonister, så har de startet i feil ende. Tør vi å ha større forventninger til Stor- tingets avgjørelse. Karin Husøy > DISKRIMINERING For gammel for forbundet? Jeg er en 59 år gammel kvinne – og det er kanskje et vesentlig poeng i denne saken: I høst søkte jeg jobb som rådgiver i Fagforbundet. Jeg mente selv jeg var veldig godt kvalifisert til jobben i forhold til de kvalifikasjonskrav som ble stilt. Stillingen er lagt til et geografisk område som jeg jobber i – og kjenner svært godt. Jeg har cand.mag.-grad innenfor økonomi, internasjonalisering og kultur. Jeg har vært medlem av Fagforbundet i 30–40 år, dvs. hele min yrkeskarriere, og har vært tillitsvalgt i flere perioder. Jeg er rådgiver i en fylkeskom- mune, og har praksis fra både privat og offentlig virksomhet. Etter søknadsfristen ringte jeg personalkontoret for å be om søkerlisten. Jeg ønsket å sjekke hvem jeg konkurrerte med om stillingen. Stor var min overras- kelse da jeg fikk klar melding fra personalkontoret: «Vi er ikke et offentlig kontor, og har ingen plikt å lage søkerliste, så det lager vi ikke. Du kan få en navneliste hvis du ønsker.» Det hadde jeg ikke så stor bruk for, jeg ville vite hvilken utdannelse og praksis personene jeg konkurrerte med hadde. Jeg fikk ikke stillinga, ble ikke engang invitert til intervju. Og da lurer jeg på om det er utdannelsen min som er mangelfull? Er det min praksis som er mangelfull, eller er det rett og slett min alder? Er det slik at Fagforbundet ikke ønsker å ansette personer som er så gamle som jeg? Hvor kan jeg få svar når det ikke lages søkerlister? Er jeg/vi tjent med å ha en fagforening som sier noe til oss «ute» om åpenhet, men selv ikke praktiserer det? Medlem nr 802111254    > Landsorganisasjonen i Norge søker etter Rådgiver ved forhandlings- avdelingen Fullstendig utlysingstekst finnes under "Stilling ledig" på www.lo.no eller utlysingstekst kan fås ved henv. Personalseksjonen i LO, tlf. 23 06 16 72. Søknadsfrist:15. februar 2007 Søknad med CV og attester sendes: Landsorganisasjonen i Norge, Personalseksjonen, Youngsgt. 11, 0181 Oslo. LO er den ledende arbeidstakerorganisasjon i Norge. De 23 fagforbundene i LO har nærmere 830 000 medlemmer. LOs administrasjon holder til i Oslo Kongressenter Folkets Hus på Youngstorget i Oslo. I tillegg har vi distriktskontor i hvert fylke. Til sammen er vi 260 ansatte, som har et hyggelig, til tider hektisk miljø på arbeidsplassen. LO er en IA-bedrift. Fagbladet 1/2007 > 49 fbaargang2007 fbseksjonSAM