KRONIKK Den nordiske modellen med vekt på velferd, sosial sikkerhet og likhet er i fokus i Europa. Spørsmålet er om denne velferdsmodellen kan overleve med EUs fire friheter og det nye tjenestedirektivet. > NORALV VEGGELAND Professor ved Høgskolen på Lillehammer. Kronikkforfatteren drøfter den nordiske velferdsmodellen i forhold til et økonomisk integrert Europa og spesielt konsekvensene av EUs nye tjenestedirektiv. Bruk retten, ikke reservasjonsretten 52 > Fagbladet 1/2007 DET OPPRINNELIGE Bolke- steindirektivet fra 2004, «Bolke- steinmonsteret», var sterkt knyt- tet til nyliberalismens tanke- gods. Ved arbeidskraftsvandring over grenser ble prinsippet om «opprinnelsesland» lagt til grunn i sosiale rettighetsspørs- mål. Arbeidstakerne tok med seg opprinnelseslandets rettig- heter i forhold til helse- og sosi- ale tjenester og tariff, og ble slik sett ikke koblet til arbeidslandets sosiale systemer, men overlatt til markedskreftene. Det ble vold- somme protester i de gamle EU- landene, med anklager om blant annet sosial dumping. Men jeg spør: Hva med situa- sjonen i dagens Europa før innføringen av «monsteret»? Er det ikke slik at nasjonale regule- ringsregimer allerede konkur- rerer innen tjenestesektoren, og med «race to the bottom» av sosiale tjenester og lønn som en vanlig konsekvens? Svaret er ja, fordi likhet for loven mangler når arbeidstakere krysser nasjo- nale grenser. Sosial dumping skjer derfor også i Norge. Vi vet alle at mange østeuropeiske arbeidere i ulike bransjer utbyt- tes grovt. I DET VEDTATTE tjenestedirek- tivet er prinsippet om opprin- nelsesland og rettigheter forlatt, men heller ikke erstattet av noe prinsipp om «arbeidsland». Så nasjonale regler og rettigheter gjelder, men Europadomstolen avgjør tvister i enkeltsaker. Ellers omfatter direktivet i sum kommersielle tjenester, inklu- dert offentlige tjenester dersom de organiseres som selskaper eller foretak. Men det viktige er at tjeneste- direktivet ikke omfatter offent- lige helsetjenester, sosiale og rettslige tjenester, arbeidsmar- kedstjenester, posttjenester, sosiale tjenester og rettigheter uavhengig av nasjonalitet, og minimumslønn kan fastsettes for arbeidstakere (slik Norge nettopp har gjort innen bygge- bransjen). Dette betyr minst to ting: Intensivert partipolitisk kamp. Men også kamp om valg av grunnleggende sosial modell, og i hvilken retning den skal utvikles. DEN NORDISKE MODELLEN er best, sier mange. «The Nordic model: A recipe for European success?» heter en rapport, utgitt med finansiell støtte fra Nordisk Ministerråd. Siden «Blårussregjeringer, som vi hadde i Norge, har i Danmark og nylig fikk i Sverige, bør holdes på avstand.» offentlig transport, kringkasting og gambling. Disse forblir uberørt og overlatt til nasjonal forvaltning og beskyttelse fra konkurranse. Streikeretten og arbeidsretten består. For eksempel kan det nasjo- nalt bestemmes lik adgang til 1980-tallet er de nordiske landene blitt påvirket av euro- peisk nyliberal tankegang, men all ekstern påvirkning trenger ikke være negativ. Tvert imot, slik påvirkning kan skape nødvendig fornyelse innen velferds- og tjenesteområdet, fbaargang2007 fbseksjonSAM