LEDER Vaktmester’n Ole Kopreitan har vært frontfigur for Nei til Atomvåpen i snart 30 år, men definerer seg heller som vaktmester enn som leder. Møt mannen med merkene i månedens portrett. 20 > TEMA LAYOUT Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 Heli Kankaanpää heli.kankaanpaa@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Elektronisk materiell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2006: 297.527 www.fagbladet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo Værøy er unntaket Fagbladet har vært på jakt etter et sted der de kvinnelige kommuneansatte tjener mer enn mennene. Vi måtte legge turen helt til Værøy – nest ytterst i Lofoten – for å finne den eneste kommunen der kvinnene i snitt tjener mest. I de andre 430 norske kommunene er det motsatt. Eksemplet Værøy illustrerer godt at det er langt igjen til full økonomisk likestilling mellom menn og kvinner. I hele kommunal sektor tjener kvinner i snitt 91 prosent av menns lønn. Hvis vi hever blikket fra kommuner og helseforetak, øker forskjellene ytterligere. Det er få tilfeller av direkte «Et realt lønnsløft for Fagforbundets medlemmer vil knappe inn på lønns- forskjellene mellom Ola og Kari.» lønnsdiskriminering i samme yrke, men typiske kvinneyrker er dårligere betalt enn yrker der menn dominerer. Lønnsnivået innen bank og forsikring er for eksempel langt høyere enn i omsorgsyrker, der kvinner er i flertall. Men: Kan noen argumentere godt for at det er mer krevende å jobbe i forsikringsbransjen enn i en barnehage? Regjeringen har tenkt å finne ut hvorfor lønnsfor- skjellene mellom kjønnene består, og satte i fjor ned en kommisjon som skal se på saken. Likelønnskommisjonen gir en mulighet til å debattere ulik verdsetting av typiske kvinne- og mannsyrker – og så kan vi håpe at debatten munner ut i handling. Mens vi debatterer likelønn er det grunn til å minne om en annen urovekkende utvikling: Forskjellene mellom lavtlønte og høytlønte øker for tida kraftig. De økende klasseforskjellene gjør det enda vanskeligere å jevne ut lønnsforskjellene mellom menn og kvinner, siden kvinner er i stort flertall i lavtlønnsyrkene. Vi kan ikke akseptere verken de store lønnsforskjellene mellom kjønnene eller de økende klasseforskjellene. Fagforbundet har en nøkkelrolle i kampen for å redusere forskjellene. Et realt lønnsløft for Fagforbundets medlem- mer vil knappe inn på lønnsforskjellene mellom Ola og Kari. Samtidig som det er et kraftfullt motsvar til de som ønsker større klasseforskjeller i Norge. FRODE RØNNING REPORTASJESJEF Kvinnedrevet kommune Mannlige kommuneansatte tjener mer enn sine kvinnelige kolleger i 430 norske kommuner. I én kommune er det kvinnene som tjener mest. 8> Fagbladet 2/2007 > 3 fbaargang2007 fbseksjonHEL