NYTT > STADIG FLERE UFØRE En av ti i yrkesaktiv alder mottar en uføreytelse, men 94,5 prosent av landets kommuner mener det er ytterligere potensial for å redu- sere langtidssykefravær og ufør- het gjennom HMS-tiltak. > AFP-PENSJONISTER VIL TILBAKE I JOBB Tre av ti pensjonister ønsker seg tilbake i arbeidslivet, først og fremst i en deltidsjobb. Fire av ti hadde ikke lyst til å slutte i jobben, men følte seg presset til det. Færre enn hver tiende sliter med helsa, viser en undersøkelse foretatt av MMI. > NYE REGLER OM DISKRIMINERING Det nye regelverket for likebe- handling av arbeidstakere som ble innført fra nyttår, stiller nye, omfattende krav til arbeidsgiver. Det nye kapittel 13 i arbeids- miljøloven «Vern mot diskrimi- nering» inneholder en bestem- melse som kan føre til et mye større vern for ansatte: En delt bevisbyrderegel. I praksis betyr dette at det er arbeidsgivers ansvar å vise at det ikke har funnet sted diskriminering eller gjengjeldelse. For arbeidstakeren holder det å mene at «det er grunn til å tro» at diskriminering har funnet sted.    Ukeavisen Ledelse > SAMLING FOR LO-UNGDOM 16.–18. mars samles LO-ungdommen på Vatnahalsen høyfjellshotell til årets Winter- camp. På det foreløpige programmet står temaer som LOfavør, Palestina, Ung i LO, Colombia og student- og arbeidsliv for alle. LOs ungdoms- utvalg i Hordaland er arrangør, og arrangementet er åpent for all LO-organisert ungdom over hele landet. Mer informasjon kan du få via e-post til nils.olav.noss@lo.no 4 > Fagbladet 2/2007 Helse-koloss overkjører ansatte Selv om regjeringen drysser avlatsmillioner over sykehusene i kjølvannet av sammenslåingen til Helse Sør-Øst, frykter Fag- forbundet at fusjonen kan åpne for et byråkratstyrt direktorat. – Vi er redd for at enden på visa med en annen politisk regjering åpner for et direktorat. Da får vi et byråkratstyrt system, mens vi vil ha politisk styring av folkevalgte orga- ner, sier Fagforbundets første nest- leder, Gerd Kristiansen. Hun understreker at kampen for å få avviklet foretaksmodellen i høyeste grad er aktuell. Frykter slakt på golvet I det nye foretaket Helse Sør-Øst er målet å spare en milliard kroner. – Hvor er de kvalifiserte kalky- lene? Vi frykter at det skal slaktes på golvet der service ytes, sier Renholderne tilbake til kommunen Ett år etter at renholdet i Frogn kommune ble privatisert mener ISS at det ikke klarer å levere de tjenes- tene kommunen ønsker. Nå har selskapet sagt opp kontrakten, og renholdsoppgavene skal tilbake til kommunen. Rådmannen ville sette i gang en ny anbudsrunde, men politikerne i utvalget for plan og utvikling var ikke enige. – Dette er en halv seier. Vi kommer til å sette inn all skyts fram til saken skal opp i kommune- styret 26. februar sier hovedtillits- valgt Lill Ann Solli i Fagforbundet. FORBANNET: – Det verste er at Ap, SV og Sp som vi hjalp til makta, ikke har tatt oss med på råd, sier fagforeningsleder Bjørn Wølstad-Knudsen. Bjørn Wølstad-Knudsen, leder av Fagforbundet på Ullevål sykehus. – Tragisk for resten av Helse- Norge, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet ved St. Olavs Hospi- tal i Trondheim, Sigmund Eidem. Både Wølstad-Knudsen og Eidem frykter at fusjonen er forløperen til et direktorat med påfølgende nedlegging av de andre helseforeta- kene. De friske millionene kan ikke hindre nedbemanninger som aller- ede er vedtatt. Bedre pasientbehandling Fagforbundet sentralt er fornøyd med ekstrabevilgningen til sykehu- sene på 800 millioner kroner, som kommer i tillegg til de 75 milliar- dene Stortinget bevilget i 2007- budsjettet. Forbundet imøteser at regje- ringen vil gjennomgå systemet med aktivitetsbasert finansiering for å unngå uheldige virkninger og for å sikre bedre pasientbehandling. Regjeringen sier at ingen ansatte vil miste jobbene som følge av fusjonen. Innen 1. juli blir det etablert et nytt regionalt helseforetak som erstatter dagens to administrasjo- ner. Tekst: AN C. LINDSTRØM Kontoransatte vant i Arbeidsretten De kontoransatte i Oslo krevde å få overtid for hver påbegynte halvtime. Nei, sa kommunen. Nå har Arbeidsretten slått fast at de ansatte hadde rett. – Vi er svært fornøyd med at Arbeidsretten har gitt oss medhold på alle punkter, sier rådgiver Anne Kathrine Ellila ved Kompetansesenteret i Oslo. Oslo kommune foreslo selv i 2000 å justere avtaleteksten i overenskomsten slik at de kontoransatte ikke lenger skulle unntas fra bestemmelsene om overtidsbetaling for hver påbe- gynte halvtime. I 2004 oppdaget arbeidstakerorganisasjonene og kommunen at de var uenige om hvordan dette skulle tolkes. Oslo kommune hevder at det aldri var meningen at denne overtidsordningen skulle gjelde de kontoransatte, og at dette måtte være åpenbart for Fagfor- bundet og de andre arbeidsta- kerorganisasjonene, selv om avtaleteksten ikke sa noe spesi- elt om det. Helt tilbake til 50-tallet har de kontoransatte hatt en annen ordning enn øvrige ansatte i kommunen. Tekst: PER FLAKSTAD Tekst: EVEN TØMTE Foto: Greg Rødland Buick fbaargang2007 fbseksjonHEL