NYTT > ØNSKER ENGASJERTE ANSATTE I år skal Sande kommune i Buskerud ha en storstilt perso- nalpolitisk satsing som skal omfatte alle ansatte. Målet er å skape økt engasjement og bedre arbeidsmiljø. Rådmann Tron Bamrud tror et slikt opplegg vil ha stor betydning både for de ansatte og for innbyggerene i kommunen. > REKLAMEFORBUD I SKOLEN Trondheim har som landets første kommune innført forbud mot reklame i skolen. Bystyrevedtaket er mer restrik- tivt enn regjeringens forslag, som foreslår å begrense reklame i skolen ved hjelp av å lage en veileder til skoler og skoleeiere. > IKKE TILRETTELAGT FOR ELDRE En av tre 50–66-åringer kommer ikke til å være frisk nok til å jobbe fram til pensjonsalderen. Spesia- list i arbeidsmedisin, Ebba Wergeland påviser hvordan virksomheter kan få sine eldre ansatte til å fortsette i arbeid ut over AFP-alder. Åtte av ti kom- munale ledere sier imidlertid at de ikke har ressurser for tilrette- legging (KLP 2006). Arbeidervern > UAVHENGIGE VURDERER Rikstrygdeverket tok i 2005 i bruk legespesialister og rådgivende leger for medisinsk vurdering i uføresaker. Uavhengige leger gikk gjennom til sammen 200 uføresøknader hvor hoveddiag- nosen var sykdommer i muskel- og skjelettsystemet og psykiske lidelser. Trygdekontorenes og fylkestrygdkontorenes innstilling ble i liten grad endret som følge av den ekstra medisinske vur- deringen. Sintef Helse 6 > Fagbladet 2/2007 Nei til EU søker medarbeidere Faglig sekretær, fast stilling (100%) Redaksjonssekretær, vikariat (ca 60%) Søknadsfrist: 1. mars Se www.neitileu.no/stilling Krever tøffere virkemidler mot sosial dumping Fagforbundet sier verken ja eller nei til veto mot EUs tjenestedi- rektiv, men krever at det norske regelverket blir bedre rustet til å takle sosial dumping. – Fagforbundet legger stor vekt på at arbeidslivets organisasjoner og norske myndigheter fortsatt kan sikre at viktige trekk ved det norske arbeidsliv og samfunn kan videre- føres dersom tjenestedirektivet settes i verk, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. 27. februar skal LOs represen- tantskap ta stilling til EUs omstridte tjenestedirektiv, som ble vedtatt i fjor høst. Flere LO-forbund har krevd at Norge skal bruke sin reservasjonsrett (veto) for å unngå at direktivet blir gjort gjeldende i Norge. Fagforbundet tar ikke stilling til spørsmålet om veto i sitt hørings- svar til LO. Forbundet stiller der- imot krav om tiltak for å motvirke sosial dumping dersom det skal gi sin tilslutning til direktivet. Vil beholde muligheter – For Fagforbundet er det av av- gjørende betydning at myndig- hetene beholder de mulighetene de har i dag når det gjelder organi- seringen av offentlig sektor. Regje- ringen må derfor legge avgjørende vekt på dette spørsmålet i sin holdning til tjenestedirektivet, skriver Fagforbundet i sitt hørings- svar til LO. Fagforbundet vil ha klargjort hvilke muligheter myndighetene har til å utvikle en velferdsstat i offentlig regi, spesielt med tanke på å tilbakeføre privatisert virksomhet til offentlig forvaltning. Videre vil Forbundet avklare hvordan tjene- stedirektivet vil kunne virke inn på STILLER KRAV: Lovverket må rustes opp mot sosial dumping dersom det skal bli aktuelt å si ja til tjenestedirek- tivet, mener Jan Davidsen. myndighetenes mulighet til å orga- nisere produksjon av tjenester av allmenn interesse, for eksempel helsetjenester gjennom utforming av et framtidig tjenestedirektiv. Tekst: PER FLAKSTAD mellom folketrygdens ytelser og de offentlige pensjonsordningene øke betydelig, heter det i begrunnelsen for vedtaket. Fagforbundet Lille- hammer frykter det vil kreve store økninger i pensjonspremiene for å fylle gapet. – Det vil særlig gå ut over dem som ikke orker å stå lenge i jobb. Det er ikke mange i omsorgsyrker eller renhold som holder ut til ordi- nær pensjonsalder. Derfor er AFP viktig for mange av våre med- lemmer, sier leder Helge Galtrud i Fagforbundet Lillehammer. – Det vil fortsatt bli mulig å gå av ved 62 år for alle, men det økonomiske tapet blir formidabelt, sier Galterud. Aksjonerer for pensjon Fagforbundet Lillehammer slutter seg til «Aksjon forsvar AFP» og bevilger 20.000 kroner til aksjonen. Verkstedklubben ved Aker Verdal startet aksjonen til forsvar av dagens AFP-ordning (avtalefestet pensjon) og bevilget en million kroner. Bevilgninger fra andre fagforeninger strømmer inn. Først ute i Fagforbundet lokalt er Lillehammer som på årsmøtet 31. januar vedtok å slutte seg til aksjo- nen. Med forslaget for framtidig folketrygd fra regjeringen vil gapet Tekst: MONICA SCHANCHE Foto: Kari-Sofie Jenssen fbaargang2007 fbseksjonHEL