SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Rydder opp Gamle konflikter og faglig uenighet ved Sandviken sykehus skal endevendes. De fleste håper på konstruktive dialoger om veien videre. 32 > Den dyrebare leken Gode leker kan være dyre og vanskelige å få tak i. På lekoteket kan man låne kvalitetsleker og få hjelp til å leke mer målrettet. 38 > Ut av kontoret Ordfører Paul Henriksen i Hvaler forlater av og til kontoret for å være med kommunens ansatte på jobb i ulike etater. Det lærer han mye av 43 > STØY: Protestaksjonene gjør det umulig å legge ned lokalsjukehusene i skjul. Amputerte lokalsjukehus Våre 42 lokalsjukehus har fått redusert sengekapasitet og færre funksjoner siden sjukehusreformen i 2002, viser en ny rapport fra De Facto. AOF Haugaland nå som fagskole Som den første AOF-avdelingen i Norge har AOF Haugaland Nokut- godkjenning som fagskole. Godkjenningen er gitt i videreut- danning i kreftomsorg og lindrende pleie for hjelpepleiere og omsorgs- arbeidere. – Det har vært en lang, krevende og omfattende prosess, sier Sigmund Fosse, daglig leder ved AOF Haugaland. – Men det har også vært en prosess som har gitt oss mye læring. Bevissthet på viktigheten av gode kvalitets- og styringssystemer, tydelige ansvars- og rolledelinger samt dokumentasjon er kanskje noe av det viktigste vi har lært. KES Rett Hjem igjen Arbeidstilsynet skal i år gjennom- føre tredje tilsynsrunde i Rett Hjem-kampanjen. Kampanjen har som mål å bedre arbeidsmiljøet for ansatte som arbeider i andres bolig. Fra før har tilsynet fokusert på tidspress, tunge løft, uheldige arbeidsstil- linger og vold. I tredje runde skal tilsynet undersøke sjukefraværet . Tidspress er en overordnet årsak for arbeidsmiljøproblemer i hjem- metjenesten. Dette er en stor belastning i seg selv, men også årsak til at tiltak for å forebygge ergonomiske belastninger og vold i ikke gjennomføres, mener Arbeids- tilsynet. KES Daglig leder Roar Eilertsen har laget en systematisk oversikt over hva som har skjedd med lokalsju- kehusene i perioden 2002–2006. – Siden sjukehusreformen ble innført 1. januar 2002, har det vært usikkerhet om lokalsjukehu- senes oppgaver, sier Eilertsen. – Det er fremdeles ikke avklart hvilket innehold og hvilke oppga- ver de skal ha. De største konflik- tene har vært knyttet til akuttfunk- sjonene innen generell kirurgi, indremedisin, anestesi, samt utformingen av det lokale fødetil- budet. Et offentlig utvalg skal innen mars 2007 foreslå en avkla- ring av innholdet i akuttberedska- pen ved lokalsjukehusene. Nedbygging I 2002 hadde 35 lokalsjukehus akuttfunksjoner. Siden har nedbyggingen av lokalsjukehu- sene blant annet omfattet nedleg- gelse av Farsund sykehus, mens Florø og Mandal har mistet alle sine akuttfunksjoner. Fire lokalsju- kehus har mistet den kirurgiske akuttberedskapen helt eller delvis (Lærdal, Larvik, Moss og Mosjøen sykehus). Lærdal og Mosjøen har dessuten mistet fødeavdelingen. Antall senger ved lokalsjukehu- sene i Helse Nord er redusert med 14 prosent siden 2002. Verst har det gått ut over helsetilbudet i Finnmark hvor sengekapasiteten er redusert med ca. 30 prosent. – Endret rapporteringssystem gjør at vi ikke har hatt tilgang på tilsvarende statistikk for de andre regionene, sier Roar Eilertsen. Men det synes å være gjennomgå- ende at antall senger er redusert ved lokalsjukehusene også i Helse Vest og Helse Sør. Allianse Det har ifølge rapporten ikke vært mulig å bygge ned lokalsjukehu- sene i det skjulte. Til det har de folkelige reaksjonene vært for sterke. «På den andre siden foregår det kontinuerlig mindre rasjonalise- ringer og omlegginger, som de minste sykehusene er svært sårbare for. Sentralisering av administrative og tekniske tjenes- ter, klinisk-kjemiske og radiolo- giske støttetjenester fører til at både funksjoner og sysselsetting ved lokalsykehusene svekkes,» heter det i De Facto-rapporten. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 2/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonHEL