Smusstillegg – ikke bare for mannfolk De kvinnelige ansatte på vaskeriene i Stange bruker verneutstyr når de sorterer tøy med bakterier og smittestoff. Men får de smusstillegg? Tekst og foto: PER FLAKSTAD Nå har Likestillingsombudet slått fast at det er diskriminerende at de kvinnelige vaskeriansatte i Stange ikke får smusstillegg, samtidig som ansatte i mannsdominerte yrker i kommunen får. Kommunen har ikke anket avgjørelsen. I slutten av januar hadde Fagforbundet i Stange et møte med arbeidsgiver om saken, der det ble bestemt at en arbeidsgruppe skal på befaring både på kommunalteknikk og på et av vaskeriene for å kartlegge den enkeltes arbeidsoppgaver i « Kjennelsen avkler hvordan mange tradisjonelt tenker at smusstillegg er noe som hører mannfolkarbeid til.» Gunn Randi Fjæstad, hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbundet Stange forhold til hovedtariffavtalens bestem- melser om smuss. Smitte De vaskeriansatte i Stange har aldri fått smusstillegg til tross for at de behandler tøy som kan inneholde både avføring, urin og oppkast. – Tøy som kan inneholde bakterier og smitte, kommer i gule plastsekker. Vi jobber vanlige dagvakter, og klær som har ligget over helga, eller gjennom hele høytider kan være litt gufne å sortere og legge i bløt, forteller assistent Elbjørg Østli ved vaskeriet på Stange sjukehjem. Når de ansatte skal sortere disse klærne, bruker de vernefrakk, munn- bind og hansker. For å unngå at smitte sprer seg, legges plaggene i bløt med det smittedrepende middelet Virkon i vannet. – Det er et pulver som kan være litt irriterende å puste inn i nesa, men det er helt ufarlig, forsikrer Randi Fallda- len som er assistent i 30 prosent stil- ling på vaskeriet. Lite penger Hovedtillitsvalgt og leder i Fagforbun- det Stange, Gunn Randi Fjæstad, begynte å arbeide med denne saken allerede i 2002: – Vi kartla de forskjellige yrkesgrup- pene i kommunen ut fra et likestil- lingsperspektiv, og der pekte de ansatte i vaskeriene seg ut spesielt. Hvorfor fikk ikke de smusstillegg når gutta på maskinstasjonen fikk? Vi drøftet dette med kommunen, men fikk nei, forteller hun. – Vi tok opp igjen saken under de lokale forhandlingene. Nok en gang fikk vi nei, denne gangen med begrunnelse om at slike problemstil- linger skulle drøftes i forbindelse med hovedtariffavtalen. – Det var da jeg skjønte at dette dreide seg om manglende vilje og historisk tradisjon. Det kan i hvert fall ikke være penger som er problemet. Totalt snakker vi om en merutgift for kommunen på under 3000 kroner, sier hun. Setter en stopper for tradisjonen – I 2005 ble ordningen med smusstil- legg reforhandlet for de ansatte på kommunalteknikk, og vi fikk en proto- koll på prosentvis fordeling av smuss. Jeg oppfattet dette som kjønnsdiskri- minerende i forhold til de kvinnelige vaskeriansatte og oversendte saken til Likestillingsombudet, forteller Fjæstad. Stange kommune avviste at kjønn hadde betydning for praksisen med smusstillegg. I stedet viste ledelsen til at ordningen er et resultat av en histo- risk tradisjon der det etter hvert har dannet seg en oppfatning av hvilke virksomheter og oppgaver som kvalifi- serer til tillegg og hvilke som ikke gjør det. Kommunen var ikke uenig i at arbeidet som de vaskeriansatte gjorde 30 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL