DISKRIMINERENDE: Gran kommune sparer 3000 kroner i året på å nekte Elbjørg Østli smusstillegg. i prinsippet kan omfattes av ordningen med smusstillegg. Samti- dig er det en forutsetning at smusstil- legg er en kompensasjon for ekstrabe- lastninger som oppstår i perioder og ikke en del av det daglige arbeidet. Kommunen mente at denne forutset- ningen ikke var oppfylt på vaskeriene. Likestillingsombudet var imidlertid av en annen mening. Der er konklu- sjonen at den ulike praktiseringen av smusstillegg innenfor forskjellige etater vanskelig kan ha et saklig grunnlag. Ombudet mener derfor at kommunen indirekte diskriminerer de kvinnelige vaskeriansatte i strid med likestillingslovens bestemmelser. Derfor må kommunen gå gjennom sin ordning for smusstillegg på nytt, med tanke på om den er kjønnsskjev. Etter Likestillingsombudets mening kan en slik gjennomgang bidra til å sette en stopper for at kommunen ukritisk viderefører en historisk tradi- sjon som ikke anerkjenner oppgaver gjort av kvinnelige ansatte. Dagens ordning med smusstillegg er en av flere som er med på å opprett- holde lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, skriver ombudet. Stor betydning – Saken er av stor prinsipiell betyd- ning for mange ansatte i typiske kvin- neyrker. Med denne kjennelsen fra Likestillingsombudet i hånda kan våre tillitsvalgte kreve tillegg også for kvinner som håndterer smuss, sier første nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen. – Vi visste vel egentlig ikke hvor stor denne saken skulle bli da vi dro den i gang, sier Gunn Randi Fjæstad i Stange. Hun er fornøyd og svært glad hvis den lokale fag- foreningen har bidratt til å hjelpe kvinner i mange andre kommuner. Samtidig advarer hun mot å tro at denne kjennelsen fra Likestillings- ombudet åpner alle dører på vidt gap. – Den gir ikke automatisk alle kvinner innen helse smusstillegg, men den avkler hvordan mange tradi- sjonelt tenker at smusstillegg er noe som hører mannfolkarbeid til. Kjen- nelsen gjør at kommunene må se på ordningen med smusstillegg med nye øyne, og at dette er et tema som skal drøftes også for yrker med mange kvinnelige ansatte. Det er i seg selv et stort framskritt, sier Fjæstad. Fagbladet 2/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonHEL