SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Utlån og møteplass Bibliotekene er mer enn utlån av bøker og informasjon. De er også møteplasser og arenaer for læring. Bibliotekreformen kan endre dette. 30 > Ut av kontoret Ordfører Paul Henriksen i Hvaler forlater av og til kontoret for å være med kommu- nens ansatte på jobb i ulike etater. Det lærer han mye av. 35 > Flytter utgiftene Store omstillinger i offentlig sektor har ført til mange overtallige. Kostnadene er lesset over på velferdsordningene, og de ansatte er taperne. 36 > Vant tvist om SFO-lederlønn Kulturlov for alle – Forslaget til ny kulturlov ivaretar de innspillene Fagforbundet har kommet med. Alle de tre nivåene stat, fylkeskommune og kommune har fått definert ansvar for å legge til rette for kulturaktiviteter. Fagforbundet håper at denne loven vil gi økt status til kultur- området, og ikke så lett bli salderingspost i knappe kommune- budsjetter. Fagforbundet stiller seg også positiv til en mulig grunn- lovfesting av kulturloven. – Alle i hele landet skal ha mulighet til å engasjere seg, enten som mottaker eller aktiv med- spiller. Dette tar forslaget til ny kulturlov vare på, sier Mette Henriksen Aas, leder i Fagfor- bundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun framholder at det ikke nødvendigvis er slik at loven er optimal. – Men framover vil vi se om vi oppnår målene vi har satt oss med en ny kulturlov. Vi mener departementet her har gjort en god jobb, sier Aas. Hun forutsetter at loven blir behandlet i denne vårsesjonen. – For oss er det viktig å kunne vise til hva denne regjeringen har gjennomført av milepæler som denne kulturloven, og at den har startet arbeidet med å heve kulturens andel av statsbudsjettet til én prosent innen 2014. Tekst: MONICA SCHANCHE Å ha det daglige ansvaret for mange barn og medarbei- dere skal vises på lønnsslippen. Men enkelte kommuner syns ikke det. Ledere skal lønnes høyere enn de de er ansatt for å lede. Det sier hovedtariffavtalens bestemmelser. I Gran kommune på Hadeland fikk ikke SFO-ledere høyere lønn enn de andre ansatte. Rektor leder på papiret Kommunen argumenterte med at det er rektor på skolene som også er leder for skolefritidsordningene, men i stillingsinstruksen til kommunen ramses det opp en rekke oppgaver som kan legges til daglig leder ved SFO: utarbeide årsplan, skaffe vikarer, planlegge og administrere dagen for barn og personale, kjøpe inn materiell og utstyr, veilede SFOs øvrige perso- nale, ha ansvar for foreldrekon- takt, budsjettdisponering og budsjettkontroll. Fra 2004 har Fagforbundet prøvd å få gjennomslag for at SFO-ledere skal få betalt for å lede. Da Fagforbundet brakte tvisten opp for KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisa- sjon), måtte kommunen gi seg. MANGE OPPGAVER: SFO-ledere administrerer dagene både for barna og de ansatte. En leder skal ha lederlønn i henhold til hovedtariffavtalen. Halv seier – Det var ikke noe system i stil- lingsbetegnelsene for de som ledet SFO. Noen var ansatt som fagarbeidere, andre som arbeids- ledere, og lønnsnivået var forskjel- lig. Men Gran har hele tiden brukt stillingsbetegnelsen SFO-leder når de har søkt etter nye, understreker Else Randi Kolby, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Gran. SFO-lederne skulle få etterbetalt ledertillegget fra 2005. For de første fire månedene ble lederan- svaret fastsatt til å være verdt 1000 kroner i året. For resten av perioden, ut 2006, fikk lederne 5700 kroner mer i året enn de andre ansatte ved skole- fritidsordningen i Gran. – Vi ser jo på summen at kommunen fortsatt ikke mener at SFO-ledere er ledere. Vi har gjort det vi kan, nå står det på arbeids- givers velvilje i kommende lokale forhandlinger, sier hovedtillitsvalgt Else Randi Kolby. Tekst: HEIDI STEEN Fagbladet 2/2007 > 27 Illustrasjonsfoto: Heidi Steen fbaargang2007 fbseksjonKIR