SEKSJONSLEDER Stopp mobbingen Barne- og likestillingsdepartemen- tet utfordrer ansatte og tillitsvalgte ved fritidsklubber og organisasjo- ner til å undersøke om arbeidet mot mobbing er systematisk og målbevisst nok til å framstå som en åpen og inkluderende møte- plass hvor mobbing ikke forekom- mer. Forskning viser at barn og unge som mobber andre, ofte er innblandet i andre antisosiale og regelbrytende aktiviteter og at de har en klart økt risiko for senere å utvikle kriminell atferd og ruspro- blem. Å stoppe mobbeatferd er viktig for mobberne selv, for deres ofre og for samfunnet. Departementet har utgitt heftet «Manifest mot mobbing 2006–2008».    ACL Kirketjenerskolen Kirketjenerskolen forsetter i regi av Etter- og videreutdanningsrefor- men (EVU). Trinn 1 i kirketjenerskolen tar for seg kirketjeneren som vaktmester og består av generelle vaktmester- faglige temaer. Studiet tilbys av NKI og kan tas som fjernundervisning. Det gis også tilbud om undervisning i Kirketjenerskolen I i regi av lokale AOF-foreninger og Folkeuniversite- ter (deler av Vaktmesterskolen). Påmelding til fjernundervisnings- studiene skjer til NKI. Det er fort- løpende opptak til fjernundervis- ningsstudiet. Det kan søkes om stipend fra Fagforbundet.    ÅR Lærlinger i Trøndelag Fagforbundet i Sør-Trøndelag har nylig avholdt seksjonskonferanse der representanter fra alle de fire seksjonene deltok. Et av temaene var lærlinger, og konferansedeltakerne er eninge om at det er svært viktig at kommuner og virksomheter tar inn lærlinger og at forbundet fortsatt jobber for å få lovfestet retten til lærlingplass. Etter to år på videregående skole er det veldig mange ungdommer som ikke får læreplass og må ta sin «læretid» på skolebenken. Skole kan aldri erstatte to år som lærling, og konferansedeltakerne kan ikke godta at vi får et a- og b-lag med fagarbeidere. En av begrunnelsene for at virksomheter ikke tar inn lærlinger, er at de ikke har tid til å veilede. Lærlingene er morgen- dagens fagarbeidere, og vi er med på å bestemme kvaliteten på dem ved å gi dem gode læreplasser og veiledere, heter det i en uttalelse fra konferansen. ÅR Kvalitet i Telemark De fire seksjonen i Fagforbun- det Telemark arrangerte fylkes- konferanse i midten av januar. Første dag var felles, og temaet var Kvalitetskommunen. Astrid Sommerstad, tidligere prosjektleder fra KS, innledet om kampanjen og arbeidet sentralt i KS. Mette Henriksen Aas fulgte opp ved å informere om Fagforbundets delaktighet i prosjektet. Pleie- og omsorgssektoren pluss oppverkssektoren, som barnehager og skole, er tatt ut som satsingsområder i første omgang. – Men kvalitet berører jo alle sektorer, og alle ansatte i kommunene blir berørt, under- streker Tove Strandbakke, seksjonsleder i Telemark SHS (Seksjon helse og sosial). Kvalitetskommuneprosjek- tet, som Åslaug Haga tidligere kalte smilende kommuner, er et prosjekt som vil gå fram til 2009. Fagforbundet har vært en aktiv part i prosessen så langt. Dette arbeidet kommer i tillegg til forbundets egen kvalitets- kampanje og modellkommune- prosjekter. KES Felles arbeidsgiver En ting er sikkert med livet, og det er at det en dag er slutt. Venner og familie står igjen og sørger. Gravferden og sere- moniene rundt den er som oftest en hjelp for de etterlatte til å komme gjennom den vonde tiden. Derfor bør ikke gravferd være arena for kommersielle interesser. Ifølge Aftenposten har kirkegårdsarbeidere regelstridig bijobb som salgsagenter for utvalgte stein- og inskripsjonsfirmaer. Enkelte steder skal dette foregå i hemmelighet, andre steder åpent og kjent for alle. Ifølge avisen skjer slik uetisk virksomhet over hele landet Dette er selvfølgelig ikke akseptabelt, og Fag- forbundet krever at også arbeidsgiver tar ansvar for å rydde opp i uetisk praksis. I en kommune som er omtalt i Aftenposten, er slik nærings- METTE HENRIKSEN AAS «Fagforbundet mener at gravferd bør være et offentlig ansvar, og ikke arena for kommersielle interesser.» virksomhet i strid med arbeids- reglementet og kirkegårdsfor- skriftene. Fagforbundet støtter ikke en regelstridig praksis. Det framstår som underlig når en annen kirkelig arbeidsgiver går ut i avisene og sier at næringsvirksomhet blant kirkegårds- arbeidere er helt greit så lenge de oppfører seg høflig og korrekt. Hvis biervervet er i strid med arbeidsreglement og forskrift, så kan det knappest kalles korrekt oppførsel. I så fall burde arbeids- giver ha tatt ansvar for å sette en stopper for praksisen. Fagforbundet mener at gravferd bør være et offentlig ansvar, og ikke arena for kommersielle interesser. Det er også et faktum at gravferdsansatte sliter med små stillingsbrøker og lav lønn. Dette er med på å gjøre anledningen til bierverv så attraktiv at den for noen oppfattes som nødvendig. Arbeidsgiver og ansvarlige myndigheter har ansvaret for å finne fram til nødvendige regler for arbeidet, men kirkegårds- forskriftene varierer fra kommune til kommune. Gravferds- sektoren lider under mangelen på en felles arbeidsgiverordning. Fagforbundet har tatt til orde for forsøksordninger med felles lokal arbeidsgiverordning for alle ansatte i kirken. Vi tror en felles arbeidsgiver kan være med på å fjerne uryddigheter og uklarhet. Vi håper på et godt samarbeid på lokalt og nasjonalt nivå om en slik utvikling. 38 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKIR