HAR DU LYST Å SJÅ ANIMASJONS- FILMEN TIL STEIN- RØYSA BARNE- HAGE KAN DU KLIKKA DEG INN PÅ HEIMESIDA: www.steinroysa.com Vil du vite meir om informasjons- og kommunikasjonsteknologi for barne- hagesektoren: www.lu.hio.no/FLU/barnehagedata/ Av Astrid Eidhammer Hjelmeland Kursing av personell -I dag er det uvisst i kor stor grad digitale verktøy vert nytta i barnehagar, og i tillegg veit me lite om medievanane til småborna, held Bølgan fram. Men fordi datamaskinen, det digitale kame- raet, fargeskrivaren og skannaren alle- reie finst i mange barnehagar, er det viktig å prioritera opplæring av per- sonalet i barneha- gar, seier Bølgan. ikkje lenger berre fokusera på formidling av tradisjonar og kultur frå personalet og beste- foreldra sin eigen barndom. - Barnehagen si kultur- utfordring er å vera like opptekne av den kulturen som utviklar seg blant borna, held ho fram. Ho meiner kulturarven lever i spenninga mellom tradisjon og fornying, slik både den tidlegare og den nåve- rande rammeplanen seier. Barn i dag veks oppieiverdsomer svært ulik frå den vi sjølv vaks opp i, seier Bølgan. Anten me vil det eller ikkje, så tek borna med seg medieerfa- ringane sine inn i barnehagen. Dersom ikkje barnehagane tek borna si opplevingsverd på alvor, vert det etter mi meining eit uønskt skilje mellom livet i barnehagen og livet utanfor, seier Bølgan. Mangelfull kunnskap På Utdanningsforbundet sine heimesider (www.utdanning.no) har det vore debatt om bruken av digitale verktøy i barne- hagen. Eit av argumenta mot bruk av data i barnehagen er at datamaskinen kan bli nytta som erstatning for barnehage- personell. Ifølgje Nina Bølgan er skeps- isen til bruk av digitale verktøy størst der personalet har lite kunnskap, og ho understrekar at det er viktig at både førskule- lærarutdannarane, førskule- lærarstudentane og barnehage- personellet blir kjent med alt det dei kan nytta dei digitale verktøya til. - Der kunnskapen er liten om dei digitale verktøya, vil dei ofte bli sett på med skepsis, som trussel mot leiken og at dei ikkje har noko å bidra med i ein pedagogisk samanheng, seier Bølgan. - For meg er det mest nega- tive dersom ein barnehage har ein datamaskin som berre vert nytta til dataspel og der per- sonalet ikkje er medvitne kva rolle dei har i forhold til nye medier og oppveksten til barna, avsluttar ho. Digitale verktøy - utfordrar vaksne og born i barnehagen Barnehagetilsette må tileigna seg digital kompetanse for å kunne vera støttespelarar når borna arbeidar med digitale verktøy, meiner høgskulelektor ved Høgskulen i Oslo, Nina Bølgan. - Dersom perso- nalet ikkje har kom- petansen til å ta i bruk nye digitale verktøy og medier på ein kreativ og kritisk måte, kan datamaskinen lett bli ein sysselsettingsmaskin. Borna kan lett stivna i stereotype løy- singar som igjen kan hindre dei i å utforska og læra. Ulike medieerfaringar - Barnehagen bør vera ein stad der både born og vaksne er med og skapar meining og kul- tur, seier Nina Bølgan. Ein kan Høgskolelektor ved HIO, Nina Bølgan, har skrive temaheftet om «IKT i barnehagen» på oppdrag frå Kunnskapsdeparte- mentet og arbeider mykje med kompetanse- utvikling i kommunane. fbaargang2007 fbseksjonKIR