BARE SPØR!    Redigert av EVEN TØMTE Illustrasjoner: www.tonelileng.no    ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørs- mål og svar. Brev som ikke kom- mer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anled- ning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. > > > > Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fag- konsulenter. Hvis du får problemer på arbeids- plassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. HANNE MADSEN RÅDGIVER Forsikring THRINE SKAGA ADVOKAT Aktuelt lovverk, inklu- dert arbeidsmiljø- loven og ferieloven GUNLAUG STRØNEN BEDRIFTSSJUKE- PLEIER Erfaring fra arbeid innen HMS (helse, miljø, sikkerhet). HEDVIG MONTGOMERY PSYKOLOG Spørsmål som angår forhold til deg selv og andre mennesker. 24 > Fagbladet 2/2007 Får jeg lønnsansienniteten med? SPØRSMÅL: Dersom jeg bytter jobb, begynner min ansiennitet fra null igjen da? Jeg har ganske lang ansiennitet der jeg jobber nå, og lurer på om jeg bør bli på grunn av dette. Hilsen Irene SVAR: I stat og kommune er det slik at man jobber seg opp tjenesteansiennitet ut fra hvor mange år man har vært ansatt i statlig eller kommunal sektor. Denne ansienniteten skal tas hensyn til ved lønnsfastsettelse i ny jobb i stat eller kommune, så fremt tidligere praksis har relevans for den nye jobben. Seksuell trakas- sering fra sjefen SPØRSMÅL: Jeg jobber på et kontor. En av lederne kommer ofte inn på kontoret til meg og setter seg på kontorpulten min, tett opptil meg. Han har en flørtete måte å snakke på og kommer ofte med «på kanten»- bemerkninger. Noen ganger har han også klappet eller strøket meg over ryggen og nedover til rumpa. Det er vel dette man kaller seksuell trakassering? Jeg synes det er ubehagelig og vanskelig å ta opp situasjonen. Han er dessuten i midten av 50-åra og jeg er 24 år gammel. Har du noen råd om hvordan jeg kan gå fram? Avhengig av hvilken stilling du søker, vil du enten bli plassert i en lønnsramme eller direkteplassert i et lønnstrinn innenfor et lønnsspenn som ofte er angitt i stillingsannonsen. Dersom stillingen din lønnes i lønnsramme, vil du stige etter de normer som er fastsatt i rammen. I tillegg kommer årlige lokale lønnsforhandlinger som medfører at du kan plas- seres høyere enn din ansiennitet i forhold til det lønnsrammen tilsier. Ansiennitet fra privat sektor kan man ikke kreve at skal tas hensyn til ved lønnsplassering, SVAR: «Seksuell trakassering er ord eller handlinger av seksuell art, som forårsaker at den som utsettes for det føler seg krenket. Det som kjenne- tegner seksuell trakassering er at den er uønsket. Det er den som utsettes for ord eller handlinger som avgjør hvorvidt den kan aksepteres eller hvor- vidt den er krenkende og dermed uønsket.» Slik definerer EU-kommisjonen seksuell trakassering. Det du opplever er med andre ord seksuell trakassering, eller uønsket seksuell oppmerk- somhet, som det også kalles. men statlige arbeidsgivere vil ofte anerkjenne også slik praksis. Forhandlinger i forbin- delse med ansettelse kan gi deg gjennomslag for at også privat praksis skal tas hensyn til ved lønnsplasseringen. Som et utgangspunkt kan man si at du ikke har et absolutt krav på å starte på det trinnet du hadde i tidligere jobb. Likevel vil tidligere lønnsnivå ofte være en god pekepinn på hvor du bør ligge i den nye stillingen, såfremt stillingen er noenlunde på samme nivå. Thrine Skaga ell trakassering finnes i mange former, bevisst eller ubevisst, med eller uten hensikt. Det er oftest menn i overordnede posisjoner som utnytter sin status for å få oppmerksomhet fra kvinner i lavere stillinger. Mine erfaringer er at måten å ta det opp på kan variere, avhengig av arbeidsplassen og kulturen og menneskene som jobber der. Men det er viktig at du tar det opp og får satt en stopper for hans oppførsel. Kan du ta opp saken med ham og si din mening om hans oppførsel? Har han en leder over seg som det er naturlig å ta opp saken med slik at han/hun kan si fra? Er det et verneombud eller en tillitsvalgt som du kan få hjelp og støtte av? Eller er det en annen som du stoler på og kunne tenke deg å involvere i saken. Som du forstår, er det flere fremgangsmåter, det viktigste for deg er at saken blir håndtert på en måte som du mener er ok. Gunlaug Strønen Hilsen fortvilet kontoransatt Undersøkelser viser at seksu- fbaargang2007 fbseksjonKON