SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Elektronisk suksess Etter bare noen ukers drift passerte www.minside.no 150.000 brukere. Der kan folk sjekke tjenester fra seks stat- lige etater og seks kommuner. 28 > Fikk drømmen oppfylt Salma Iqbal ga nesten opp drømmen om en læreplass i kontorfaget. I dag er hun overlykkelig, og om to år har hun sannsynligvis fagbrev. 30 > Flytter utgiftene Store omstillinger i offentlig sektor har ført til mange overtallige. Kostnadene er lesset over på velferdsordningene, og de ansatte er taperne. 36 > Pasientinfo lett tilgjengelig Ansatte ved Akershus universitetssykehus (Ahus) nekter legene å journalføre opplysninger når de selv er syke. Årsaken er at personvernet ved helseforetaket er for dårlig. Les din egen journal på nettet Om kort tid kan dansker gå inn på internett og lese sine egne pasient- journaler fra sykehus og fastlege. I første omgang får innbyggerne i Viborg amt tilgang til journalene, men de får bare lese hva sykehus- leger og sykepleiere har skrevet. I løpet av året vil alle i Danmark, unntatt i København og på Born- holm, få det samme tilbudet. Senere vil også praktiserende leger kunne koples til databasen slik at det blir en samlet elektronisk pasi- entjournal. VeV Styreverv på nett Et felles register på nett skal gjøre det mulig for alle å se hvilke roller og interesser lokale folkevalgte, innkjøpssjefer og andre kommu- nale ledere måtte ha. Fra februar kan kommunene registrere styreverv og økonomiske interesser til folkevalgte og nøkkel- personell i et nytt nettregister. De oppfordres til å oppgi ulike verv og hvilken godtgjøring de får for dem, samt næringsinteresser og biinn- tekter. Registeret skal også hjelpe kommunene med å vurdere spørs- mål om enkeltpersoners habilitet i konkrete saker.    VeV Dette kommer fram i en tilsyns- rapport som ble utarbeidet av Helsetilsynet i Oslo og Akershus, Statens helsetilsyn og Datatilsynet etter en kontroll av helseforetaket i sommer. Åpent for alle – I hovedsak kan enhver lege og sekretær slå opp i enhver journal ved helseforetaket (inneliggende og tidligere pasienter) uten at man har en reell mulighet for å oppdage et tilfeldig uautorisert oppslag i journalen. Dette med mindre pasienten er ansatt ved helseforetaket eller er en kjent person, skriver Helsetilsynet i sin rapport. Datasystemet er ikke tilpasset en organisering der helsepersonell arbeider på tvers av post, seksjon og avdeling, heter det i rapporten. I tillegg fungerer etterkontrollen av hvem som har slått opp i journa- lene for dårlig, noe som letter snoking. Fare for pasientens liv Administrerende direktør Erik Kreyberg Normann sier at syke- husledelsen har vært klar over problemet, men at sykehuset har flere hensyn å ta. – Slik som journalprogrammet er laget, kan tilgangen til journa- lene enten bli for vide etter tilsy- nets oppfatning, eller for smale etter vårt behov. Det kan for eksempel innebære en betydelig fare for pasientens liv og helse om ikke personalet vårt får tilgang til pasientopplysningene, sier Normann. Utbredt problem Akershus universitetssykehus er ikke det eneste sykehuset hvor det har blitt avdekket dårlig pasient- vern. Liknende forhold er tidligere blitt avdekket ved Helse Bergen HF. Ifølge rapporten er det grunn til å tro at de elektroniske journalene Illustrasjonsfoto: colourbox.com er for dårlig sikret også ved andre sykehus som benytter pasient- datasystemet dips. Det gjelder Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Asker og Bærum HF og Aker universitetssykehus HF. Stoler på ny programvare Ahus har vært i kontakt med programleverandøren om proble- met, og venter at den oppdaterte versjonen av dataprogrammet, som kommer i løpet av våren, skal gi sykehuset bedre mulighet til å kontrollere bruken av journalene. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 2/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonKON