«Når kommunen outsourcer it-funksjonene, oppretter de et avhengighets- forhold til private leverandører.» Leif Flak, forsker ved Høgskolen i Agder som å kunne sende søknad om barne- hageplass, SFO, jobb og bostøtte, skal være lett tilgjengelig for innbyggerne. Enormt marked I en travel og økonomisk trang kommunehverdag føler mange kom- muneadministrasjoner at de ikke har muligheten til å oppfylle nasjonale krav. Mange kommuner har heller ikke flust med it-teknikere rekende på døra. Da er det lett å ty til den enkleste løsningen, å outsource driften av it-tjenestene. Store selskaper banker på døra. De ser for seg et enormt marked de neste fem til ti årene. Knapphet på ressurser It-selskapet ErgoGroup legger ikke skjul på at offentlige løsninger er et kjerneområde. Selskapet forventer et rush i outsourcing av it-drift over nettet. – Ettersom staten legger opp til at brukerne skal ha tilgang til døgnåpne kontorer via internett, har vi laget et helt nytt konsept for dette, forteller Håvard Larsen, direktør for offentlige løsninger i ErgoGroup, til Teknisk Ukeblad. – Kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige virksomheter kan ikke være spesialister på alt fra drift av nettverk til applikasjoner. En tradisjonell it-avdeling har som regel ikke ressurser til det, sier Larsen. Folkekrav Jørund Leknes, politisk rådgiver i Administrasjons- og fornyings- departementet, er enig i at debatten rundt hvem som skal sitte på kompe- tansen for morgendagens elektroniske tjenester ikke har kommet langt. – Det ville vært positivt med en større offentlig diskusjon rundt hvem som skal drive de elektroniske tjenes- tene i kommunene. Da ville en få mer veloverveide valg. Han framhever interkommunalt samarbeid, men mener det kommu- nale selvstyret bør avgjøre modeller. – For kjerneområder som helse og utdanning er Soria Moria-avtalen klar på at regjeringen ikke ønsker privatisering. Når det gjelder digitale tjenester, er det noe kommunene selv må beslutte hvordan de skal drifte. Utgangspunktet er at innbyggerne vil forlange gode nettjenester, fram- hever han. Offentlig oppgave – Jeg syns det er en offentlig oppgave å levere offentlige tjenester, sier John Leirvaag, andre nestleder i Norsk Tjenestemannslag. – Offentlige oppgaver skal løses av offentlig ansatte. Tjenesten skifter ikke karakter bare fordi den leveres over nettet i stedet for over informa- sjonsskranken på servicekontoret. Leirvåg er derimot ikke mot at det offentlige søker hjelp utenfra for å utvikle programvareløsningene. Stor makt til private – Private leverandører får etter hvert stor makt over utviklingen av infra- strukturen i det offentlige, mener Leif Flak, forsker ved Høgskolen i Agder. En årsak er at kommunene ofte mangler både kompetanse og ressurser. Små administrasjoner og it-miljøer betyr ofte at kommunene    > Fagbladet 2/2007 > 33 fbaargang2007 fbseksjonKON