FOKUS REFORMARBEIDET skal pågå fram til 2010 med ulik fremdrift i kommunene, og selv om det ikke er mulig å forutsi resultatet av de prosesser som pågår, er det ikke overraskende at forhold som ulike forutsetninger i befolkningen, kommunestør- relse og geografi vil være avgjør- ende for hvilke tjenester som skal tilbys på de lokale NAV- kontorene. Dette vil nødvendig- vis gi ulike løsninger som også påvirker de ansattes arbeids- situasjon. Ulik kompetanse og kulturforskjeller i de tidligere statlige etatene og mellom stat og kommune er ikke en negativ faktor i denne sammenheng, men tvert i mot en styrke når skjønn og regelstyrte tjenester og ytelser skal forenes til et mer hensiktssmessig og brukerrettet tilbud. Gjennom interimperioden, den nye loven om arbeids- og velferdsforvaltningen og ramme- avtalen mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, er det skapt et godt grunnlag for organisering og etablering av så vel den sentrale som den lokale løsninger, ulik kompetanse og kompetansebehov med videre, skal løses gjennom deltakelse og medbestemmelse. Velferdsmeldingen gir positive signaler om forenklinger i regel- verket, og nedbygging av barrie- rer. Fokus på tiltak og inntekts- reformens ulike sider på vegne av Fagforbundet, NTL og FO. Rapporten ga viktig informasjon om ulike utfordringer, men bekreftet også at de ansatte er positive til reformen. Det samme viser NAVs undersøkelse blant 612 representanter for kommunenes øverste ledelse. Fagforbundet mener rammene for NAV-reformen gir gode muligheter for en vellykket reform med fokus på kvalitet, bedre inntektssikring, aktivitet og større verdighet for brukerne. Større tiltaksapparat og bedre samordning av velferdstjenes- tene vil også kunne gi de ansatte mulighet til å tilby gode tjenes- ter, men det forutsetter selvsagt at alle berørte parter har vilje og evne til å løse de utfordringer som følger av reformen. «NAV-reformen forutsetter at alle berørte parter har vilje og evne til å løse de utfor- dringer som følger av reformen.» NAV-organisasjonen, og innhol- det i partnerskapsavtalene mellom stat og kommune. Arbeidslivspartene er enige om at utfordringer om lokalise- ring, økonomi, ledelse av NAV- kontorene, toarbeidsgiverssyste- met, bemanning, ulike IKT- sikring vil gi større muligheter for den enkelte til å få et tilbud tilpasset egne behov, og være en kvalitetsheving også for de ansatte. FAFO UTARBEIDET I 2006 en rapport om de ansattes syn på Fagbladet 2/2007 > 37 fbaargang2007 fbseksjonKON