SEKSJONSLEDER Satser friskt på yrkesfag Målene for Seksjon kontor og administrasjon er bestemt for inne- værende år. Under følger noen av de mest sentrale. Sykehus og eldreomsorg: • Skal bli den ledende yrkesfaglige fagorganisasjonen innen syke- husadministrasjonene. • Bygge opp et yrkesfaglig, kvali- tetsrettet kurstilbud for adminis- trasjonsansatte på sykehus. • Gjennomføre «yrkesaksjoner» på sykehus i Norge. • Bidra til at helsesekretærene får muligheten til autorisasjonskurs. • Sette fokus på yrkesetikk i syke- husadministrasjonene. NAV • Sammen med NTL sikre en dominerende yrkesfaglig posisjon ved NAV-kontorene. • Jobbe for at NAV har et godt faglig tilbud til de ansatte. • Kartlegge kompetansebehov innen vårt organisasjonsområde. Yrkesfaglig utvikling • Gjennomføre yrkesfaglige tiltak som tar grep om arbeidsplass- utviklingen lokalt, gjerne i sam- arbeid med NTL. • Øke kunnskapen om utviklingen innenfor e-forvaltning og digitali- sering. • Foreslå tiltak og delta i prosjekter hvor ny teknologi tas i bruk på en god måte. • Arbeide med videreføring av kompetansereformen. • Sette våre seksjonsansvarlige i stand til å kunne stille relevante spørsmål ved kjøp av datasyste- mer og -programmer i forvalt- ningen. • Styrke fagtilbudet til høyskole- og universitetsutdannede. • Sammen med NTL, bygge et nett- verk for økonomimedarbeidere. • Styrke opplærlingen av Fagforbun- dets yrkesnemndsmedlemmer. • Få aktivisert fagstigen. • Yrkesfaglig informasjon om seksjonens medlemsgrupper. Tekst: VEGARD VELLE Utdannelse i binders og papir Fagforbundet har initiert høyskolestudiene offentlig saks- behandling og serviceledelse. I Bodø. Studiet Offentlig saksbehandling består av tre moduler (prosjektle- delse, juss og etikk). Hver modul består av tre samlinger à to dager og gir ti studiepoeng hver seg. Pris per modul er 8400 kroner. Serviceledelse består av en modul med fire samlinger à to dager. Prisen for de femten studie- poengene er 10.000 kroner. Studiet er spesielt beregnet på førstelinje- tjenesten i offentlig sektor. Motiverte kursdeltakere Mellom samlingene skal det arbei- des med oppgaver som skal løses og sendes inn. Det skal også leses forberedende stoff til neste samling. En må med andre ord være motivert og ha et ønske om kompetanseheving. Kommunene har fått et tilbud om kurset. Dersom du er interes- sert, kan du kontakte personalkon- toret i din kommune og spørre om studiet er innkjøpt. De som bor i en liten kommune kan selvfølgelig be om et interkommunalt samar- beid. Grunnkunnskaper nødvendig Det kreves generell studiekompe- tanse eller realkompetanse (over 25 år) for begge studiene. Informasjon om Fagforbundets stipendordninger ligger på hjem- mesiden www.fagforbundet.no. Praktisk ansvarlige er Kommunal Kompetanse og Høgskolen i Bodø. Mer info på: www.kommunal- kompetanse.no Tekst: VEGARD VELLE Et informasjons- samfunn for alle? Stortingsmeldinga om vårt kommende digitale samfunn – Eit informasjonssamfunn for alle – har mye om tilgjengelighet, og man er opptatt av at teknologien skal brukes i forvaltingen. Vel og bra, men nylig kunne vi lese om innføring av talegjen- kjenningsteknologi som fører til at sekretærer ved sjukehusene blir overtallige. Kravet fra Fagforbundets tillitsvalgte må i denne sammenhengen være klart og konsist. De ansatte må sikres annet meningsfylt arbeid før teknologien tas i bruk. Her kan vi ikke gi ved dørene. Inngåtte avtaler må følges. En av overskriftene i stortingsmeldinga lyder: «Ei døgnopen forvalting – Elektronisk samhandling i og med offentleg sektor.» Det legges vekt på at offentlig sektor utvider og forbedrer bruken «Bibliotek og servicetorg må rustes opp slik at de kan ta i mot og vise innbyg- gerne hvordan man finner fram og bruker e-forvaltingen.» GERD EVA VOLDEN av digitale verktøy. Bedre tjenester og utvidet tilgjengelighet er målet. Uten å bli oppfattet som bremsekloss, må det være lov å sette på seg de noe kritiske brillene. Teknologien åpner store mulig- heter for samfunnet, men hvordan skal vi ta denne i bruk? Mange hensyn skal ivaretas, og det innbefatter hensynet til de ansatte. De må få en god opplæring og forståelse av nye syste- mer. Ikke minst må de føle trygghet for arbeidsplassene sine, og dette gjelder også sekretærer ved norske sjukehus. I en undersøkelse som Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (Sintef) har foretatt, kommer det fram at det er et stort digitalt skille mellom ikke-brukere og avanserte brukere i Norge. Dette må vi ta på alvor, og derfor har jeg satt et spørs- målstegn i overskriften på denne ytringen. Tilgangen til teknologien må bli allmenn. Det betyr blant annet at bibliotek og servicetorg må rustes opp, slik at de kan ta i mot og vise innbyggerne hvordan man finner fram og bruker e-forvaltingen. Disse spørsmålene og flere til er tema på Fagforbundets eFor- valtningskonferanse i mars. Jeg håper at mange medlemmer og tillitsvalgte i seksjonen vår har anledning til å delta. Mer infor- masjon finner du på www.eforvaltningskonferansen.no 38 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonKON