SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK > Skole for brannmenn En prosjektgruppe i regi av DSB har lagt fram en rapport som konkluderer med at to års fagskole bør være framti- das brannutdanning. 32 > Ut av kontoret Ordfører Paul Henriksen i Hvaler tar av og til turen ut av kontoret for å være med kommunens ansatte på jobb. Det lærer han mye av. 34 > Flytter utgiftene Store omstillinger i offentlig sektor har ført til mange overtallige. Kostnadene er lesset over på velferdsordningene, og de ansatte er taperne. 36 > EU støtter hjemfallsretten Foto: Bjørn Rørslett/Samfoto Frykter for folkehelsa Folkehelseinstituttet (FHI) mener tempoet på å skifte ut gamle vannledninger i kommunene må tredobles. Drikkevannet går gjennom så dårlige rør at folk kan bli syke. En fersk Nito-undersøkelse blant 4000 ansatte i teknisk etat i kommunene viser at godt over halvparten, 57 prosent, mener det er svært høy risiko for vesentlig negative konsekvenser hvis vann, avløp og renovasjon ikke prioriteres høyere, skriver Aften- posten. Samtidig er det ikke så enkelt å tredoble utskiftingstakten på gamle drikkevannsrør. Fire av ti i under- søkelsen svarer at manglende ingeniørkompetanse går ut over nettopp vann, avløp og renova- sjonsarbeidet. Vannverkene får ikke gjort noe med den prekære situasjonen fordi kommunene mangler kvalifiserte ingeniører. Rundt en tredel av vannrørene i norske kommuner er lagt før 1970. De er så dårlige at de lekker og brekker, og dette kan føre til at for- urenset vann kommer inn i rørene, noe som igjen vil være et alvorlig helseproblem.    PF EU-kommisjonen har levert sine kommentarer til striden mellom Norge og Esa om hjemfallsret- ten som sikrer offentlig kontroll med kraftverkene. Norge får overraskende støtte for sitt syn. Dagens hjemfallsordninger gjør det lite attraktivt å kjøpe kraftverk i Norge. Etter at konsesjonsperio- den på 60 år utløper, overtar staten eierskapet vederlagsfritt. Esa, som overvåker at bestem- melsene i EØS-avtalen blir fulgt, mente den norske hjemfallsretten var diskriminerende og har stev- net Norge inn for Efta-domstolen i Luxembourg. Ikke diskriminerende I EU-kommisjonens kommentarer får Norge støtte på flere viktige punkter, skriver Aftenposten, blant annet i vurderingen om at offent- lig eierskap i seg selv er et legitimt hensyn som kan forsvare hjem- fallsretten. EU støtter heller ikke Esa i at hjemfallsretten er diskrimine- rende, ifølge flere kilder som avisen har snakket med. – Offentlig eierskap et gode Professor Hans Faanes ved NTNU i Trondheim er en av dem som mener de offentlige kraftverkene ikke bør selges ut til private. – Offentlig eierskap sikrer at verdiene og en framtidig verdi- økning går tilbake til fellesskapet UVENTET HJELP: Norge får støtte fra EU-kommisjonen i kampen for å bevare offentlig eierskap for kraftverkene i landet. som etablerte og finansierte kraft- verkene. Offentlig eierskap gir også myndighetene mulighet til å føre en energipolitikk til innbyg- gernes beste, slik at store og markedsdominerende selskaper ikke kan styre strømprisene oppover, sa han under Velferds- konferansen i fjor. Avgjørelse til sommeren EU-kommisjonens kommentar er et ledd i Efta-domstolens behand- ling av saken mellom Norge og Esa. Andre Efta-land har også mulighet til å komme med kommentarer, og foreløpig har Polen levert en vurdering som også støtter Norges syn på viktige punkter. I mars møtes partene til mun- tlig høring, og det er ventet en avgjørelse i saken til sommeren. www.fagbladet.no Fagbladet 2/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonSAM