FOKUS En rapport fra Fafo viser at omstillingene har vært størst i offentlig sektor. Kostnadene for tusener av overtallige er lesset over på velferdsordningene for å sikre lønnsomheten i de konkurranseutsatte selskapene. > BJØRN KRISTIAN RUDAA Rådgiver i Fagforbundets omstillingsenhet Politisk ideologi er drivkraften for de omfattende omstilling- ene i offentlig sektor. De ansatte er taperne, mener fokus-forfatteren. Kostbar omstilling 36 > Fagbladet 2/2007 FAFO LA NYLIG FRAM rappor- ten Den nye staten om omstil- lingsprosesser i statlig sektor i de siste15 årene. Rapporten stil- ler spørsmål ved den samfunns- økonomiske nytten av alle de store omstillingene. Noe av det mest interessante er at den følger utviklingen ved noen statlige virksomheter (sykehusene, Mesta, Posten, politiet, skatteetaten) over et lengre tidsrom. Konklusjonen er at de store omstillingene og nedbemanningene i statlig sektor er saldert med en sterk økning av passive overføringer som ventelønn og økte trygde- stønader. Den nye staten dokumenterer en rekke forhold som mange tillitsvalgte i offentlig sektor har måttet stri med de senere år knyttet til nedbemanninger og fristillingsprosesser ved selskapsdannelser og virksom- hetsoverdragelser. RAPPORTEN AVLIVER myter om en offentlig sektor som er endringsuvillig og klamrer seg til gamle arbeidsmåter. Omstil- lingstakten har i den senere tid vært størst i statlig sektor. Fafos analyser av Statistisk sentralby- rås levekårsundersøkelse fra 2003 viser at 45 prosent av arbeidstakerne i statsforvalt- ningen hadde vært gjennom større omorganiseringer siste to år, mot 36 prosent for kommu- nalt ansatte og 30 prosent for ansatte i private virksomheter. Denne utviklingen skyldes flere forhold, slik som teknolo- gisk utvikling, avregulering av statlige monopoler, som telever- ket og posten, og ønsket om modernisering. Drivkreftene bak de største omstillingen skyldes ikke minst politisk ideologi. Den forrige regjering hadde som kjent klare målsetninger i sitt «moderniseringsprogram» for offentlig sektor om å legge til rette for økt konkurranseutset- ting. EN STYRKE ved Fafo-rapporten er at den har et helhetlig perspek- tiv på virkningene av de store offentlige omstilingene. Rappor- ten belyser hvordan det har gått med overtallige, den gjenvæ- rende arbeidsstyrken, om tjenes- tene er blitt bedre/mer effektive, om partssamarbeidet m.v. Analysene viser en klar tendens til forverret arbeids- miljø og økt arbeidsbelastning blant dem som har vært gjennom større omorganise- ringer. Det siste kommer også fram i en fersk rapport «God vakt» om arbeidsmiljø ved stat- lige sykehus fra Arbeidstilsynet. Men det fins unntak. Omorgani- seringen innen politiet har ført til at både ansatte og tillitsvalgte mener at den nye organisasjo- nen er mer profesjonell. EN KONSEKVENS av de siste års omorganiseringer er at stats- forvaltningen er sterkt redusert, mens antall statseide selskap har økt. Den samme utvikling skjer i kommunal sektor hvor det stadig etableres nye selskaper som aksjeselskap, interkommu- nale selskap m.m. I 2005 vokste antall kommunale aksjeselskap med 30 prosent (SSB). Mange av statsselskapene er blitt delprivatisert, og noen er solgt i sin helhet til private. Et illustrerende eksempel er tidli- gere statens kantiner som først ble omorganisert til statsforetak, så heleid statsaksjeselskap. I 2003 ble 48 prosent av aksjene solgt til ISS. To år senere ble alle fbaargang2007 fbseksjonSAM