SEKSJONSLEDER Gratis medlemskap Fra nyttår ble det gratis for lærlinger å være medlem i Fag- forbundet. Det innebærer at medlemskapet ikke lenger inne- holder Fagforbundets kollektive hjemforsikring, men ved å betale det samme som student- medlemmer (250 kroner i halv- året), kan også lærlingene bli omfattet av Fagforbundets kollektive hjemforsikring.    ÅR Formidlerteamet må brukes mer Det er etablert et eget formidler- team i forbindelse med at flere og flere kommuner begynner å bruke renholdsstandarden Insta 800. Teamet består av sju renholdere og tillitsvalgte, og det er nå under evaluering. Konklusjonen så langt er at teamet må brukes mer hvis det skal overleve. Det er ledig for oppdrag, og de som gjerne vil habesøkkankontaktSST- administrasjonen.    PF Send innspill til læreplanen for feiere Læreplanen for feierfaget vg2 og vg3 er midlertidig fastsatt, og det er derfor fortsatt mulig å sende innspill og kommen- tarer til planen. Den ligger ute på feiernes egen hjemmeside: www.fagforbundet.no/feier 10. januar hadde Seksjon samferdsel og teknisk, Direk- toratet for brannsikkerhet og beredskap og Feiermesternes Landsforening et møte med Norges brannskole om blant annet hvordan svenneprøven for feiere skal avlegges, yrkes- lærerkurs i feierfaget og velferdstilbudforlærlinger. PF Spennende konferanseprogram Programmet for årets brann- konferanse på Kielfergen 26. til 28. mars er nå ferdig. Blant annet skal justisminister Knut Storberget snakke om brannvesenets framti- dige rolle i redningsberedskapen, mens brannsjef Jon Myroldhaug skal fortelle om erfaringene etter terrorøvelsen i Oslo. Erik Heggelund fra Røros skal innlede om hvordan det er å ha brannberedskap for et lite sted som står på Unescos liste over verne- verdige steder under tittelen: Lite brannvesen og ny teknologi. Leder av Fagforbundet Oslo, Mari Sanden, vil fortelle om den nye arbeidstidsordningen som ble forhandlet fram i hovedstaden i fjor vår. Likevel er det utdannings- reformen innen brann som blir den store saken. Leder i faggruppe 1, brann og Norsk Brannmanns- forum, Pål Linberg skal innlede om dette, og deretter blir det gruppe- arbeid. Foreløpig er det usikkert om Justisdepartementet har sendt saken ut på høring før konferansen, men rapporten fra en prosjekt- gruppe ledet av Direktoratet for brannsikkerhet og beredskap vil være et godt utgangspunkt for å diskutere framtidas brann- utdanning. Konferansen avsluttes med årsmøte i Norsk Brannmanns- forum, og der vil det sannsynligvis bli vedtatt en uttalelse eller et høringsinnspill til utdannings- reformen. Fagbladet har en egen reportasje om brannutdanningen på side 32 og 33.    PF Foto: Kristin Rødland Buick Endelig buss- bransjeavtale Forhandlingene om bussbransjeavtalene førte til slutt fram til et anbefalt resultat 5. februar. Etter at et stort fellesmøte for YTF, Jernbaneforbundet, Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet 22. januar oppfordret medlemmene til å prioritere helse, familie og fritid, framfor ekstrainnsats for en arbeidsgiver som driver narrespill med oss, kom signalene om at de ville snakke med oss igjen. Det anbefalte resultatet inneholder et lønnsløft på om lag 30.000 kroner ved overgang til bransjeavtalen og en forpliktende kompetanseplan som kan gi et samlet lønnstillegg på rundt 15.000 i året. Vi har også fått inn i tariffavtalen den best mulige STEIN GULDBRANDSEN «Med bussbransje- avtalene har vi fått et solid forsvarsverk mot en av de negative effektene av anbud.» innskuddsbaserte pensjons- ordningen med fem prosent av lønn over grunnbeløpet. Her bidrar vi selv med to prosent gjennom en nettolønnsordning. Avtalene skal innføres ved alle nye og reforhandlede avtaler med fylkeskommunene. Alle skal være på avtalen seinest 1. april 2012. Avtalen omfatter også turbil- og ekspress- bussjåfører. Vi har lykkes med en forpliktende avtale om kompetanse- heving og koblet det til lønn. De sentrale partene skal utvikle et felles opplæringstilbud for hele bransjen. Dette skal være operativt seinest 1. januar 2008. Lokalt skal partene bli enige om gjennomføringsplaner. De bedriftene som ikke har det på plass innen 1. januar 2009, vil bli straffet med å måtte betale fullt kompetansetillegg inntil tilbudet er på plass. Med bussbransjeavtalene har vi fått et solid forsvarsverk mot en av de negative effektene av anbud. Begge avtaleområdene innen bussbransjen har tilnærmet like og gode avtaler. Dårligere lønns- og pensjonsforhold vil ikke lenger bli en effekt av anbud. Det anbefalte resultatet er nå ute til uravstemning. Jeg opp- fordrer medlemmene på det sterkeste til å stemme JA. fbaargang2007 fbseksjonSAM