Florence Durrant, UK En venstreside trengs i Afrika – Jeg har hatet systemet hele livet uten å vite hvor jeg skulle rette energien. Jeg tror på menneske- heten. Hvis jeg kan hjelpe ett menneske, er det mer verdt for meg enn en million pund. – Å være sjenerøs gir meg glede. Jeg vokser på å hjelpe andre. Slik ble jeg oppdratt av mine foreldre og forfedre. – Et problem med konferansen er alle de frivillige veldedighets organisasjonene (også kalt NGOer). De utdanner ikke folk til å endre på systemet. Folk må organisere seg og endre på de grunnleggende urettferdighetene. Uten fagfor- eninger og venstresidepartier blir de sosiale bevegelsene kastrert. > VERDENS SOSIALE FORUM • Verdens sosiale forum er en global massemønstring mot markeds- liberalisme, krig og global opp- varming. • Ble i år arrangert i Nairobi, Kenya, 20.–25. januar. • 60.000 deltok for å debattere politiske alternativer og strategier. • Tidligere har forumet vært arrangert i Brasil, India, og Venezuela. OSS NESTE GANG?: Midt på natta kom en bulldoser og kjørte ned hjem- mene til flere hundre slumboere. Helt uten forvarsel! Flere norske konfe- ransedeltakere var vitne til myndig- hetenes brutalitet. rivende miksen av politisk karneval dekker over en mer alvorlig virkelighet. Det fargerike og politiske fellesska- pet utgjør en stadig beskere medisin mot det rådende system, og spesielt den delen av det som står for markedsliberalisme, krig og muslim- hets. Eksplosiv cocktail Den markedsliberalistiske blåkopien som har ført med seg angrep på offentlig helse, skole, miljø, infra- struktur og vannforsyning, har gjort at folk over hele verden har begynt å identifisere seg med hverandre. Lik virkelighet skaper lik forståelse. Folk får en felles kamp. De dumpe granatsmellene i Irak, Afghanistan og Palestina skaper en global harme. Det amerikanske angre- pet på Somalia sprer frykt. I selvfor- svar søker folk sammen i felles motstand. Derfor er det en stadig mer eksplo- siv cocktail av organiserte arbeidere, småbønder, fattige, studenter, poli- tiske grasrotbevegelser og kritiske intellektuelle som reiser kravet om en annen verden. Barna blir desperate I Afrika er det lett å få øye på proble- mene: Ett av dem er fattigdom. I Nige- ria lever åtti millioner mennesker for under en dollar dagen. Et annet er mangel på rent vann. Spesielt barna blir så desperate av tørst at de leter opp forurenset vann som de blir syke av. På veien risikerer de å bli utsatt for kidnapping, vold og overgrep. Et tredje er hiv og aids. Bare i Kenya er to millioner mennesker smittet. I Swaziland har 42 prosent av befolk- ningen sykdommen. Et fjerde problem er overgrep mot kvinner. – Jeg sitter igjen med mange sterke inntrykk. Mange steder er kvinner ingenting verdt. De er eiendomsløse og rettsløse. Faller mannen fra, kommer hans far, brødre eller onkler og kaster ut enken og barna. I tillegg risikerer de å bli utsatt for en ubeskri- velig brutal vold, påpeker Mette Nord. 48 > Fagbladet 2/2007 fbaargang2007 fbseksjonSAM