Illustrasjon: Per Ragnar Møkleby KRONIKK minstepensjon fra folketrygden. En 62-åring med inntekt tilsvarende 311.000 kroner i 40 år vil få en folketrygdpensjon på 131.000 kr, 18.000 kr mer enn minstepensjon. Ved 67 års avgangsalder blir pensjonen 189.000 kr, ved 73 år om lag 250.000 kr, ganske vesentlige forskjeller. Håpet er en god AFP på toppen. AVTALEFESTET PENSJON har en aldergrense på 62 år og gjel- der bare de 60 prosent av lønns- takerne som har tariffavtale. I dag gir AFP et tillegg til full alderspensjon for de få som tar den ut. Nå skal AFP bli en del av «pensjonsformuen». Regje- ringen foreslår at et fast beløp kan tas ut over flere eller færre år, også ved siden av full arbeids- inntekt. Det springende punktet om AFP står i stortingsmeldingen om alderspensjon på side 129. Regjeringens totale utgifter til AFP skal ikke bli større enn i dag. Når alle med tariffavtale får AFP, blir kronebeløpet kata- strofalt lite. Flere detaljer skal utformes under vårens tariff- forhandlinger. Grunnen til endringsforsla- gene er at det skal lønne seg å arbeide. Dermed vil vi arbeide i flere år. Vi er for valgfrihet, sier regjeringen, som om flertallet kan velge når de går av med pensjon. Folk flest forlater arbeidslivet når de merker at de ikke henger med mer, uten å slite urimelig hardt. Det er et gode vi må kunne unne oss. Hvem er det som har valg? En del funksjonærer kan stå til de er over 70 år, men det gjelder ikke mange. Storparten av folk i tungt arbeid er avhengig av å gå tidlig. Hvis forslaget til alders- pensjon går igjennom, blir an- takelig uførepensjonen det neste offeret for markedsliberalistenes tro på frie valg, også når det gjelder noe så viktig som arbeid. Derfor er alderspensjonsrefor- men fortsatt ett av mange eksempler på elitens opprør mot det sosialdemokratiske Norge. Den sosialdemokratiske folke- trygden vil få seg et grunnskudd om dette forslaget går igjennom. Folketrygden er både elsket og hatet, men mest elsket. Refor- men treffer folketrygden i kjer- nen, nemlig utjevningen av sosi- ale forskjeller. I dag overfører den store verdier fra dem som tjener bra til dem som tjener mindre bra, og fra de friske til de mindre friske. Det vil antake- lig flertallet av oss fortsatt ha. s Dagens pensjon 400 000 s Regjeringens forslag 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 600 000 800 000 0 200 000 Pensjon etter inntekt for enslig med minst 40 års opptjening etter dagens regler og 43 års opptjening etter forslaget fra regjeringen. Fagbladet 2/2007 > 53 fbaargang2007 fbseksjonSAM