LEDER Langdistanse Den skøytegale nederlenderen Hans Engelberts går av med pensjon til høsten. Da har han ledet internasjonalen for stats- og kommuneansatte i 26 år. Kampen mot å la markeds- kreftene styre over alle varer og tjenester er hjertesaken. Og den kampen er ennå ikke tapt. 20 > LAYOUT Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 Heli Kankaanpää heli.kankaanpaa@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Elektronisk materiell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2006: 297.527 www.fagbladet.no BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Oslo Foto: Corinne Robert Foto: Linda Bournane Engelberth Trenger sykehusene omsorg eller kirurgiske inngrep? Sykehusene sliter med ressursmangel og vedtar budsjetter med finslipt barberblad. Likevel er helsebudsjettene større enn noen gang. Hvordan henger det sammen? Fagbladet har samlet fire sykehuseksperter til debatt. Ein stor LO-leiar Gjennom Gerd-Liv Valla sitt leiarskap har LO og fag- rørsla fått fornya makt i samfunnet og ei vital evne til å setje dagsorden. Valla var ein av arkitektane bak den raudgrøne regjeringa og stod i spissen for lønsauke for dei med lågast løn, tiltak mot sosial dumping, krasse pensjonskrav og sentrale kvinnekrav som 6-timarsdagen, rett til heiltid og likeløn. Med Valla som leiar, har LO vore eineståande i Europa med å auke talet på medlem- mar. Det skuldast at Valla har klart å femne breitt og gjort LO attraktiv for både industriarbeidarar, offentleg tilsette og folk med lang utdanning. Gjennom LO si sterke støtte og ikkje minst klare krav «Det er ein høg pris å betale for at fagrørsla skal modernisere leiarstilen sin.» til den raudgrøne regjeringa, har Valla medverka til ei sterk politisk kursendring. Den liberalistiske pri- vatiseringsbølgja i offentleg sektor er stogga. Kommunane har fått betre økonomi og innbyggjarane betre tenestetilbod. Høgreregjeringa ville svekke arbeidstakarane sine rettar, men med LO i ryggen la den raudgrøne regjeringa fram ei forbetra arbeidsmiljølov. Utan Valla hadde ikkje LO klart å stogge Jens Stolten- berg og Bjarne Håkon Hanssen sitt angrep på sjuke- lønsordninga. Det er få LO-leiarar før henne som hatt meir politisk gjennomslag. Då LO sitt eige granskingsutval slo fast at Gerd-Liv Valla har trakassert Ingunn Yssen, tidlegare tilsett som leiar i LO sitt internasjonale utval, valde ho å trekkje seg. Utvalet sin konklusjon toppa ei einsidig mediekampanje mot Valla som knapt har sitt sidestykke. Valla har stått i spissen og kjempa fram ei arbeids- miljølov som sikrar rettane til alle tilsette, der mobbing og trakassering er forbode. Varslarar har fått eit særskilt vern gjennom ein eigen lovparagraf. Skal fagrørsla halde på framgangen og sikre si gjennomslagskraft i åra som kjem, må medlemmene få tillit til at det er samsvar mellom liv og lære. LO har mista ein av sine største leiarar. Det er ein høg pris å betale for at fagrørsla skal modernisere leiarstilen sin. JOHNNY DAUGSTAD ANSV. REDAKTØR 8> Fagbladet 3/2007 > 3 fbaargang2007 fbseksjonHEL