Tromsø Bodø Eirik M. Rødsand, hovedtillitsvalgt Kommunens ansatte er opptatt av småstillingsproblematikk, belast- ningslidelser, påvirkning av egen arbeidshverdag, kurs og faglig påfyll. Arbeidsmiljøprosjektet som kvali- tetsarbeidet springer ut fra, er tuftet på at de ansatte sammen med politi- kerne skal bygge et godt omdømme som skal bidra til større trivsel, som igjen vil kunne gi lavere sykefravær. Vet hvor skoen trykker På Alsvågheimen vet de ansatte hvor skoen trykker. Her diskuterer de bemanningsnorm og småstillingspro- blematikk. – Kampen om ekstravaktene kan lett bli et arbeidsmiljøproblem, forteller lederduoen Linda Rasmussen og Ann-Gølin Iversen. – Ufrivillig deltid er en stor belast- ning både økonomisk og sosialt, og i sin ytterste konsekvens er en slik > KVALITETSKOMMUNER • Målet er å øke kvaliteten og effekti- viteten på tjenestene gjennom samarbeid mellom folkevalgte, ledere og ansatte. Det er et særskilt mål å redusere sykefraværet. • Det er et mål at over halvparten av kommunene skal ha deltatt i programmet. • Aktiviteten skal bygge på arbeid som allerede gjøres eller er gjort. • Pleie- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren har prioritet. • Medarbeiderne som møter inn- byggerne, må involveres spesielt. • Kommunene skal bruke egne kref- ter, men med hjelp fra prosjektets innsatsteam og ressursmiljøer. • Lokalt arbeid må være forankret hos de folkevalgte. • Intensjonene i hovedavtalen skal ivaretas. Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet ØKSNES Arthur Arntzen, humorflirosof arbeidssituasjon sykdomsfram- kallende, hevder de. De enkelte enhetene i kommunen har hatt arbeidsmøter med oppmøte- plikt slik at alle har hatt mulighet til å la sin stemme bli hørt. Ledere og ansatte på Alsvågheimen håper signalene nå når igjennom, og at dette blir tatt på alvor og gjort noe med. De har store forhåpninger til kvalitets- prosjektet. Politikerne har nøkkelen Dagen derpå var hovedtillitsvalgt Eirik Rødsand fremdeles oppglødd over oppturen i Øksneshallen. – Klarer vi å ta ut bare ti prosent av denne positive opplevelsen, har denne kjempedugnaden hatt sin effekt, sier han, mens det tikker inn meldinger fra begeistrede sambygdinger på mobilen. Øksnes kommune har status som omstillingskommune allerede, og nå håper både ansatte og politikerne at søknaden om å bli med i kvalitetskom- muneprosjektet blir innvilget. Fagfor- bundet og alle de andre fagforening- ene mener at de erfaringene de har ved å jobbe tverrfaglig bør telle mye. Kommuneledelsen skriver i søkna- den at kvalitet på tjenestene og et godt arbeidsmiljø er prisgitt et nært sam- arbeid mellom ansatte, verneombud, tillitsvalgte, folkevalgte og kommune- administrasjonen. – Med denne erkjennelsen som bakteppe, er det politikerne som til sjuende og sist sitter med nøkkelen for å nå målene om å redusere syke- fraværet gjennom å jobbe for et bedre arbeidsmiljø, avslutter hovedtillits- valgte i Øksnes, Eirik Rødsand. Fagbladet 3/2007 > 19 fbaargang2007 fbseksjonHEL