SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Inspirerer til helsefag Fire jenter med yrkesstolthet prøver å inspirere 10. klassinger til å bli helse- fagarbeidere. De forteller om interes- sante, men krevende arbeidsdager. 30 > Elektronisk samhandling Digital kommunikasjon mellom syke- hjem, sykehus og leger sparer pasienter for lange reiser. I en vidstrakt kommune er det også besparende for tjenesteyter. 42 > Eldre kan og vil Fokus-forfatteren mener det er få grep som må til for å få eldre arbeidstakere til å trives i jobben og til å ville stå lenger i jobb. 44 > Streik mot Brustad Ansatte ved sjukehusene i Oppland streiket en time i protest mot foretaksmodellen og mangelfulle bevilgninger. En av parolene var «Sylvia bestiller, men vil ikke betale». Krav om attest Kanskje må framtidas studenter innen helsefag legge fram attest fra politiet før de får studere. Kunnskapsdepartementet foreslår at søkere til høyere utdanning innen helse- og sosialfag skal legge fram politiattest før de får begynne. Bakgrunnen er et ønske om å fore- bygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede, melder forskning.no. Attesten skal vise om personen er siktet, tiltalt, ilagt fore- legg eller dømt for seksualforbry- telser eller produksjon eller besit- telse av barnepornografi. – Fagforbundet støtter forslaget, sier avdelingsleder i Seksjon helse og sosial (SHS), Signe Hananger. I framtida kan også andre grupper helsepersonell bli omfattet av til- svarende krav. Per i dag kreves politiattest i forbindelse med opptak til barne- vernpedagog- og sosionomutdan- ningene. For øvrige helse- og sosial- fagutdanninger fins ingen tilsva- rende ordninger. Helsepersonell- og sosialtjeneste- loven blir endret fra 1. april 2007, og kravet om attest ventes å bli gjort gjeldende fra skoleåret 2007/2008 for følgende yrker: audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, provisor- farmasøyt, reseptarfarmasøyt, fysio- terapeut, jordmor, klinisk ernærings- fysiolog, lege, optiker, ortopediin- geniør, psykolog, radiograf, sykepleier, tannlege, tannpleier, tanntekniker og vernepleier. Tekst: ÅSTA YGGESETH Til sammen 500 mennesker i Lillehammer, Gjøvik og på Reins- voll demonstrerte mot «Sylvia Brustads politikk for nedskjæringer i norsk helsevesen» i slutten av februar. Initiativtakerne var Oppland legeforening, Fagfor- bundet i Oppland og ved de tre sjukehusene samt lokale LO- forbund. Bred støtte Forbundene hadde fått med seg private bedrifter og politikere i alle leirer til å markere motstand mot nedskjæringene. Det er tverr- politisk enighet i formannskapene i Gjøvik, Lom, Østre Toten og Lille- hammer om å støtte den politiske streiken. – Også store industribedrifter markerte en rullerende streik selv om de ikke stoppet maskinene, sier Svend Morten Voldsrud, fylkes- leder i Fagforbundet Oppland. – Streiken er en protest mot nedskjæringene over hele landet. Vi må få tilbake folkevalgt styring av sykehusene, mener Voldsrud. Streikens hovedparole var «Pasien- ten i sentrum – ikke bare økono- mien». Uenighet Voldsrud hadde håpet på deltak- else fra Fagforbundet Hedmark under egne paroler, og beklager at det ikke gikk slik. Karin Mathisen, fylkesleder i Fagforbundet Hedmark, forklarer den manglende støtten med at enkelte paroler gikk direkte inn i funksjonsdelingen, som er et konfliktområde mellom Hedmark og Oppland. Fylkeslederen i Hedmark understreker at Fag- forbundet i hennes fylke ikke vil si noe negativt om aksjonen. – Men vi valgte ikke å delta da vi så parolene, sier hun. Trekkes i lønn Sykehuset Innlandet har ifølge Helserevyen.no varslet at ansatte som deltar i streiken, vil få trekk i lønna. Voldsrud er litt forundret over dette. – Jeg trodde vi hadde felles interesser i å bevare helsetjenes- tene. Og når kommunene gir sine ansatte fri for å delta, er det rart om de ansatte ved sjukehusene blir trukket i lønn, mener han. Tekst: AN C. LINDSTRØM og KARIN E. SVENDSEN Foto: KJELL VASSBOTN FULL OPPSLUTNING: Sykehusansatte i Oppland protesterte mot nedskjæringene ved sykehusene. Fagbladet 3/2007 > 27 fbaargang2007 fbseksjonHEL