får du også lønn i læretiden, lokker de. – Hvilke egenskaper som trengs? – Du må respektere alle slags mennesker, være profesjonell, like utfordringer og tempo, være ansvars- bevisst og selvstendig, får elevene vite. – Mange bra damer, ler Henriette, når en av guttene spør hvorfor han skal velge dette. – Og så er det virkelig bruk for menn i dette yrket. I hele helsevese- net, ikke minst innenfor rus og psyki- atrien trenger pasienter gode mann- lige rollemodeller, understreker hun. – Vi lever i 2007, og menn kan yte like mye omsorg som jenter kan. Brustad anbefaler – Helsefagutdanningen vil jeg som helseminister anbefale, sier Sylvia Brustad. Hun forteller om at regje- ringens satser på 10.000 nye årsverk i helsesektoren innen 2009 og om de mange yrkesmulighetene i kommu- nale helsetjenestene og i sykehusene. – Gjennomsnittsalderen i helsesek- toren er høy. Her trengs unge friske krefter. Hun roser de unge helsearbei- derne fra Drammen som er dyktige ambassadører for faget. – Det er viktig at kommunene legger til rette for lærlingplasser, understreker Brustad. Fem av de femti tiendeklassingene på skolen har allerede bestemt seg for å søke på helse- og sosialfag som førstevalg. De fire ungdommene er glad for responsen. Nå håper de at departementet bevilger penger til en ny aksjon til høsten. Du kan få vite mer på www.helseog- sosialfag.no og www.ks.no/helsefagar- beider STOLTE AKSJO- NISTER: Fra venstre Anette Høili Knudsen, Henriette Wisløff Høyer, Ann Cathrin Fure og Trude Bakke. Foran prosjekt- leder Lill Tone Grahl-Jacobsen. > AKSJON HELSEFAGARBEIDER • Aksjonen er en nasjonal satsing som arbeidsgiverorganisasjonene KS, HSH og Navo har tatt initiativ til. • Erstatter det tidligere hjelpepleier- og omsorgsarbeiderfaget . • Finansieres av Utdanningsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet, og skal i første omgang gå ut 2007. • Prosjektet skal bidra til nok læreplasser og til at ungdom velger det nye utdannings- løpet. • Fagforbundet er representert i en referan- segruppe som skal gi innspill til prosjek- tet. • Seksjon helse og sosial har opprettet eget nettsted for deg som vil vite mer: www.helsefagarbeider.org Fagbladet 3/2007 > 31 fbaargang2007 fbseksjonHEL