BJØRKMANNS, ALTA KURS KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse-ogsosialfag • Ambulansearbeider KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no    •    E-post: trondheim@aftenskolen.no VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning •    Telefon: 73 57 28 00 Stadig nye mangler Iplos er ikke et godt verktøy for å kartlegge psykiatriske pasienters behov for assistanse. Høyere faglig kompetanse? Ønsker du høyere faglig kompetanse i helse- og sosialfagene? Høgskolen i Finnmark har en 3-årig yrkesfaglærer- utdanning for deg som har fagutdanning innen helse- og sosialfagene og som ønsker høyere faglig kompetanse innenfor fagområdet ditt. Studiet gir primært undervisningskompetanse i helse- og sosialfagene. I tillegg gir studiene også godt grunnlag for arbeid som for eksempel instruktør, Protestene fra blant andre Norges Handikapforbund og Fagforbundet har fått regjeringen til å endre spørsmålene i Iplos (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) fordi formen var krenkende. I forrige nummer av Fagbladet presenterte vi en undersøkelse som viste at Iplos ikke var egnet til å måle hjel- pebehovet hos mennesker med demens. Nå viser det seg at også personer med psykiatriske lidelser lett går glipp av nødvendige hjelpe- tiltak ved bruk av dette verktøyet. Helserevyen opplyser at mange kommuner har meldt om misfor- hold mellom målt og reelt behov. Iplos fungerer nemlig slik at en bruker måles mot 17 variabler som hver kan gi opptil fem poeng. Bare fire av disse går på psykisk funk- sjon. For at kartlegginga skal utløse hjelp, må gjennomsnittet ligge på tre poeng.    fagkonsulent og mellomleder i næringslivets KES organisasjoner. Studiet er modulstrukturert og samlingsbasert over tre år med 3–4 samlinger pr. semester. Søknadsfrister: Realkompetanse: 1. mars Generell studiekompetanse: 15. april Naku til Trondheim Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede (Naku) er nylig etablert i Trondheim. Senteret skal være praksisnært og legge til rette for brukermedvirkning gjennom samarbeid med utviklingshemme- des organisasjoner. Naku skal også være brobygger mellom forskning, utdanning, kommunale tjenester og tjenester i helseforetakene, melder Helsere- vyen. Sosial- og helsedirektoratet ønsker blant annet at Naku skal bidra til mer aktiv bruk av individu- elle planer, og at tjenestene blir bedre tilpasset utviklingshemmede brukere. Kompetansesenteret skal også finne de gode eksemplene på gode tjenestetilbud. Det er om lag 200.000 mennes- ker med utviklingshemning i Norge. KES >> www.fagbladet.no 34 > Fagbladet 3/2007 Mer informasjon? Se www.hifm.no fbaargang2007 fbseksjonHEL