NYTTIG VERKTØY: Saksbehandler Line Nordgård (t.v.) i Fag- og utviklingsenheten og avdelingsleder June Eikrem i nattjenesten er glad for at de kan bruke elektronisk pasient- journal via bærbare pc-er i hjemmetjenesten. Sesam sesam, lukk deg opp Et pilotprosjekt på Kroken sykehjem i Tromsø gir raskere og bedre samhandling mellom pleie- og omsorgstjenesten, fastleger og sykehus. Tekst: OTTAR JOHANSEN Foto: RUNE STOLTZ BERTINUSSEN 42 > Fagbladet 3/2007 Nå utveksles journaler, laboratoriesvar og epikriser digitalt. Spørsmål og svar angående behandling formidles via sikker e-post. Systemet betyr at pasi- enter ikke nødvendigvis må fraktes fysisk mellom institusjoner, legekon- torer og sykehus. Noe som er svært ressursbesparende for alle parter. Effektiv pilot Det såkalte SES@m-prosjektet (Sikker elektronisk samhandling) omfatter alle sykehjemmene i kommunen. Prosjektet startet i 2004 og ble avslut- tet i 2006. – Tilbakemeldingene fra alle som har deltatt, er svært positive. Det gjelder både enhetsledere, «super- brukere» og «fotfolket». Alle er godt fornøyd, ingen ønsker å gå tilbake til «steinaldermetoder», sier Line Nord- gård, saksbehandler i Fag- og utvik- lingsenheten i Tromsø kommune. – Tendensen er at brukerne ønsker flere muligheter for elektronisk kommunikasjon og samhandling, sier hun. Oppkoplet til Helsenett I regi av SES@m-prosjektet ble det for første gang i landet etablert oppkop- ling mellom Kommunenett og Norsk Helsenett. 27 avdelinger i pleie- og omsorgstjenesten var inkludert i prosjektet. Flere avdelinger fikk tilgang til pleie- og omsorgstjenestens journalsystem «Unique Profil» fra bærbare pc-er. Fem institusjoner fikk tilgang til elektroniske laboratoriesvar og epikri- ser fra Universitetssykehuset Nord- Norge. De sendte sårhenvisninger med digitale bilder til sårpoliklinikken for å få behandlingsveiledning, og fikk tilgang til gjeldende prosedyrer i Helse Nord RHF gjennom kvalitets- systemet «DocMap». Sykepleierapporter ble sendt og mottatt elektronisk, og spørsmål og svar mellom pleie- og omsorgstjenes- ten og fastleger/tilsynsleger formidlet med sikker e-post. – Tromsø kommune har samme utstrekning som Vestfold fylke. Derfor er det både tids- og kvalitetsmessige fordeler ved å bruke nettbaserte løsninger. Gjelder det helt akutte ting, bruker vi selvsagt fortsatt telefon, sier Nordgård. Tekniske hindringer Nordgård legger ikke skjul på at de møtte på teknologiske utfordringer ved innføringen. fbaargang2007 fbseksjonHEL