SEKSJONSLEDER Konferanse for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere SHS har nedsatt en komité som arbeider med å lage program for en konferanse til høsten for hjelpe- pleiere og omsorgsarbeidere. Ett viktig tema på konferansen blir opplæring av instruktører. Mange av våre medlemmer har allerede tatt opplæring som gjør dem kvali- fisert for å veilede de nye helsefag- arbeiderlærlingene når de kommer ut på arbeidsplassene, men det er behov for langt flere instruktører i løpet av kort tid. Vi håper å kunne informere om tid, sted og program i neste nummer av Fagbladet. Informasjon om konferansen blir også lagt ut på seksjonens hjemmeside.    KES Høgskoleutdanning for ambulansepersonell Styret i Seksjon helse og sosial (SHS) i Fagforbundet har sluttet seg til anbefalingen fra faggruppe for prehospitale tjenester om å arbeide med å etablere en videre- utdanning innen ambulansefaget på høgskolenivå. Samtidig er seksjonsstyret kritisk til at Fagforbundet ikke er tatt med i høringsrunden som Sosial- og Yrkesetiske retningsliner Den faglige arbeidsgruppa for yrkesetikk har nå avsluttet sitt arbeid, og brosjyra med yrkesetiske retningsliner for yrkesgruppene knyttet til Seksjon helse og sosial (SHS), er nå under trykking. – De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. Vi i arbeidsgruppa håper at de skal stimulere medlem- mene til refleksjon over egen yrkes- utøvelse, og bidra til å videreutvikle gode holdninger og praksis, sier Siri Kristin Konstad på vegne av arbeidsgruppa for yrkesetikk. SHS arbeider også med å utvikle andre hjelpemidler som kan bidra til å sette etikk på dagsorden på den enkelte arbeidsplass. Mer informasjon, blant annet om hvordan du får tak i brosjyra, vil om kort tid bli lagt ut på seksjo- nens hjemmeside www.fagforbun- det.no/shs    KES helsedirektoratet nå gjennomfører, og kommer til å ta dette direkte opp med både direktoratet og med Helse- og omsorgsdepartementet. I tillegg til videreutdanning på høgskolenivå, ønsker seksjons- styret at faggruppen for prehos- pitale tjenester vurderer behovet for en ettårig videreutdanning på fagskolenivå. PF SHS til Kristiansand Lederne for SHS i hvert fylke treffes en gang i året på fylkesseksjons- ledersamling. I år samles seksjons- lederne i Kristiansand fra 9. til 11. mai.    KES Flere medlemmer Ved utgangen av 2006 hadde Seksjon helse og sosial (SHS) et samla antall medlemmer på nesten 130.000, mot 125.000 i mars 2004. Det er nå om lag 91.000 yrkesaktive medlemmer i seksjonen. Av disse er litt over 42.000 hjelpepleiere og nesten 1000 sjuke- pleiere.    KES God folkeskikk og yrkesetikk I møte mellom mennesker er det viktig å bruke sunt vett og ha god folkeskikk. Det er det ikke vanskelig å enes om. Håper jeg. I Fagforbundet har vi medlemmer som hver dag, flere ganger om dagen, møter brukere, pasienter og pårørende i sin yrkesut- øvelse. De jobber tett på folk i alle slags livsfaser, og arbeidet settes ofte under lupen. Derfor må både det sunne vettet og den gode oppdragelsen settes i rammer som gjør det overkommelig å løse arbeidsoppgavene. Selv når hverdagen preges av kutt og trusler om nedbemanning, skal de som arbeider innen helse- og sosial- sektoren ha brukerens beste i fokus. Det er ikke alltid lett, men regelen er at de ansatte strekker seg lengre enn langt for å gi KJELLFRID T. BLAKSTAD «Det er viktig med gode kjøreregler for hvordan vi skal ha det på jobben og i forhold til arbeidsgiver.» brukerne en god hverdag og et meningsfullt liv. Tror jeg. Kollegastøtte og godt arbeidsmiljø er viktig i en stresset hverdag. Det er viktig med gode kjøreregler for hvordan en skal ha det på jobben og i forhold til arbeidsgiver. Det er derfor gledelig at Seksjon helse og sosial nå har vedtatt nye etiske retningslinjer for disse yrkesgruppene i Fagforbundet. De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbun- dets medlemmer, og skal stimulere til refleksjon over egen yrkes- utøvelse og videreutvikle gode holdninger og praksis. Medlemmene i Fagforbundet baserer sin yrkesutøvelse på grunnleggende menneskerettigheter og verdiene omtanke, solida- ritet og samhold. Vi mener at alle innbyggere har rett til likeverdige tjenester av god kvalitet, uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, funksjonshem- ming, diagnose, seksuell legning, livssyn, tro, bosted og økonomi. Derfor er Fagforbundets medlemmer bevisst på egne hold- ninger og verdier, og hvordan dette bør komme til uttrykk i møtet med brukere, pasienter, pårørende, kolleger, arbeidsgivere og andre. Retningslinjene, som nå er i trykken, omhandler disse verdiene og møtene, og retter seg direkte til deg som yrkesutøver. Retnings- linjene blir et godt arbeidsverktøy for deg. De er etterspurt og vil bli brukt. Det vet jeg. 46 > Fagbladet 3/2007 fbaargang2007 fbseksjonHEL