DEBATT > REKRUTTERING Helsefagarbei- der og stolt av yrket mitt! Vil du bli stolt av yrket ditt? Å jobbe i helsevesenet er ikke bare å tømme bekken, springe med skittentøy og rydde søppel. De som har en slik holdning til mitt yrke, er feilinformert. Jobben min er utfor- drende. Jeg er heldig! Jeg får gi omsorg i menneskers hverdag, hjelpe dem med det de trenger for å fungere i dagliglivet. Hver gang jeg ser at hjelpen betyr noe, får jeg noe igjen som viser at jeg gjør et meningsfylt arbeid. Jeg føler meg bedre når andre har det bra. Uansett om jeg jobber 16,9 prosent eller 85,73 prosents stilling, er arbeids- dagene givende og utfor- drende. Men jeg trenger flere kolleger. Flere som vil jobbe sammen med meg. Vi i Fagforbundet Ungdom jobber for at unge arbeids- takere skal få det bedre både under og etter utdan- ning. Flere i mitt yrke vil gjøre det stabilt og bedre for meg og brukerne. Vil du ha en jobb som gir deg noe tilbake? Da er helsefagarbeideren noe jeg vil anbefale. Det er en ny utdanning som bygger på de tidligere utdanningene hjelpepleier og omsorgsar- beider og som ivaretar tradisjoner med pleie og omsorg. Jeg oppfordrer deg til å bli helsefagarbeider, slik at du og jeg kan bli kolleger i fremtiden. Kjersti Hafsås Svensli, stolt omsorgs- arbeider og ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Møre og Romsdal > VALLA-/YSSENSAKEN Uakseptabel personalpolitikk Jeg har behov for å gi utrykk for en del meninger om Valla/- Yssen-saken som er omtalt i Fagbladet nr. 2/07. Denne omta- len er et forsiktig forsøk på å bagatellisere hele saken – og å gi støtte til enkelte fremtredende tillitsvalgte som har vært for skråsikre i begynnelsen av saken. Blant annet ser jeg at det er laget et poeng av at det er et meget begrenset antall medlem- mer i Fagforbundet som har meldt seg ut pga. denne saken. Dette er, med respekt å melde, et tøysete poeng fra journalistens side i en alvorlig sak. Etter min mening dreier denne saken seg ikke primært om hvem av de to som forvalter den absolutte sannhet og som dermed har rett i denne saken. Saken dreier seg heller ikke om hvorvidt Yssen har gjort en god eller dårlig jobb i LO. Som flere har påpekt, er dette en intern personalsak mellom en ansatt og dennes leder og hvordan partene skal opptre i slike saker. Gjennom 40 års medlemskap i forbundet har jeg fått med meg at i slike saker fremstår arbeids- giver som den sterke part, og at det dermed stilles langt streng- ere krav til den parten enn til arbeidstakeren. Kommuneforbundet var i sin tid en pådriver for å få gjennom- ført en ordning med regelmes- sige og forpliktende medarbei- dersamtaler. En grunnleggende forutsetning er at samtalene er absolutt fortrolige og at de er forpliktende for partene. Jeg har med sjokk og vantro lest Vallas redegjørelser hvor hun gjengir innhold fra en medarbeidersamtale med Yssen. Samtidig kan det leses uttalelser fra Valla hvor hun gir sin vurde- ring av Yssens mangelfulle og dårlige innsats i LO. En slik handlemåte fra en arbeidsgiver er helt uakseptabel etter min mening og kan ikke forsvares. Dersom vi stilltiende skal aksep- tere en slik handlemåte, er det med på å bryte ned en personal- politisk ordning som fagbeve- gelsen har fått gjennomført. I Fagbladet er det gitt utrykk for at det nedsatte granskings- utvalget ikke bare må se på mobbebeskyldningene, men også på hvordan Yssen har fungert i sin stilling i LO. En gransking og offentliggjøring av den ansattes innsats i sin stilling, vil ytterligere forsterke kritikken mot LO i denne saken. I enkelte saker kan det være klokt for den sterke part å bøye nakken og utvetydig si beklager, her tok jeg feil. Sigmund Johannessen > VALLA-/YSSENSAKEN Lite smart Viser til artikkel i Fagbladet nr. 2/2007 med tittel Ufortjent mediekjør mot Valla. Det var vel litt tidlig. Hva med å vente med oppsummering og eventuell forsvarstale til granskingsrap- porten er klar? Jeg synes for øvrig ikke det er rart at det ble mediekjør når LOs leder beskyldes for mobbing av egne ansatte. Enhver leder på et så høyt nivå må alltid regne med medieoppslag. Det er prisen for slike jobber. Vallas reaksjon var også lite smart. Hvilken signaleffekt gir man når ledelsen i LO ikke forstår hvordan enhver leder skal opptre? Jeg jobber i en stor kommune med mange ansatte og gode tillitsvalgte. Vil derfor nevne vår leder Iren Bekkevolds kommen- tar i siste medlemsavis angå- ende Valla-saken. Hun sier bl.a. at personalsaker ikke har noe i avisen å gjøre, og at slike saker har minst tre sider; begge parters og den virkelige. Iren slutter med «Vi får håpe at den uavhengige granskings- komiteen kommer raskt i mål og får roet saken». Min personlige mening er at LO er tjent med en annen type leder enn Valla. Helge Kolstad, minst 35 års medlemskap, mangeårig verneombud og andre som tillitsverv Fagbladet 3/2007 > 57 Arkivfoto: Heidi Steen fbaargang2007 fbseksjonHEL