NYTT Sier nei til bonus Dragkamp om EU- direktiv En avklaring om EUs omstridte tjenestedirektiv er utsatt til etter sommeren. Finansdepartementet har bedt Kredittilsynet utrede hvilke konse- kvenser direktivet vil få for norske eiendomsmeklings- og regnskaps- føringstjenester. Fristen er ifølge Dagbladet satt til 1. september. Dermed blir den betente saken utsatt til høsten. Tautrekking Både regjeringen og LO er splittet i synet på direktivet, og sterke røster har krevd at regjeringen reserverer seg mot at direktivet innføres i Norge. Etter mye tautrekking har LO krevd en konsekvensutredning om hva direktivet betyr for norsk arbeidsliv – før regjeringen tar endelig stilling til direktivet. LO forutsetter at tjenestedirektivet kommer ut på en ny og endelig høring etter at en skikkelig konse- kvensanalyse er foretatt. Frykter sosial dumping Tjenestedirektivet tar sikte på å fremme mer konkurranse og handel med tjenester over lande- grensene i Europa. Kritikere frykter at direktivet vil føre til mer sosial dumping og markedsretting av offentlig sektor. Direktivet ble vedtatt i EU-syste- met i fjor, og trer i kraft i 2010. Som EØS-medlem har Norge mulighet til å reservere seg mot direktivet, men har aldri tidligere brukt «vetoretten» mot et EU-direktiv. Tekst: EVEN TØMTE Både ansatte i Oslo Sporveier og i Skiptvet kommune takker nei til bonuser de blir tilbudt av arbeidsgiver. De mener at pengene heller bør brukes til å skape et bedre tilbud. Ordfører Odd-Ingar Widnes (Sp) i Skiptvet kommune mente at de ansatte i kommunen gjorde en så god jobb at han hadde lyst til å gi dem en ekstra påskjønnelse når kommunen gikk med over- skudd. Tone Kjernsbekk, leder i Fagfor- bundet Skiptvet, sier til Fagbladet at hun er enig med ordføreren i at de ansatte har gjort en god jobb, og at lønna ikke er spesielt høy. – Derimot mener vi at avlønning ikke bør skje i form av bonus, og at det heller ikke skal være avhengig av kommunens årsresul- tat. Vi ønsker oss heller høyere lønn ved lønnsoppgjøret, og at kommu- nens overskudd brukes til å bedre kvaliteten på kommunens tjenester, utdyper hun. Rune Aasen, leder i Oslo Sporveiers arbeiderforening. Etter at fagforeningenes syns- punkt kom fram i media, har ord- føreren bestemt seg for å droppe bonustilbudet. – Forutsetningen var at de tillits- valgte var for, sier Widnes til NTB. Skattebetalernes penger Det er gode tider også i Oslo Sporveier. I 2005 bygget trikkedivi- sjonen, eller Oslo Sporvognsdrift, opp en totalbonus på rundt to millioner kroner. Selv om de ansatte ikke har noen automatisk rett på disse pengene fordi det ikke er inngått noen avtaler om det, sier organisasjonssjef i Oslo T-banedrift AS, Marianne Slinde, at det er inter- essant å diskutere premiering av de ansatte. Rune Aasen, leder i Oslo Spor- veiers arbeiderforening, er ikke enig. Han mener at man ikke skal dele ut skattebetalernes penger som bonus til de ansatte i et selskap som har et årlig drifts- tilskudd på 800 millioner kroner. – Hvis Oslo Sporveier har penger de vil bli kvitt, kan de tilby dette i lønnsforhandlingene, sier han til Fagbladet. – Høyere lønn er en god måte å premiere ansatte som gjør en god jobb. Trikkemekaniker Gro Godager sier til Aftenposten at også hun mener bonuser er feil. – Man bør heller drive transport for de pengene. Tekst: SANDRA LILLEBØ – Rettferdig vekst Norsk økonomi går så det suser, og vi er forespeilet et av tidenes mellomoppgjør. Forbundsleder Jan Davidsen understreker at den gode økonomien må styres slik at den kommer alle til gode. Vårens oppgjør er ikke et hoved- oppgjør, og handler derfor bare om økonomi. Jan Davidsen mener det er viktig å ha forbun- dets mål om rettferdig fordeling i bunnen for tariffarbeidet. – Økonomien må styres slik at veksten kommer hele samfunnet og alle innbyggerne til gode, sa Davidsen da han innledet på forbundets tariffkonferanse. Til grunn for mellomoppgjøret ligger et godt resultat fra hoved- oppgjøret i fjor. Medlemmene i både KS-området og Navo er allerede sikret en lønnsøkning på 7500 kroner fra 1. mai. Alt skulle derfor ligge godt til rette for en lønnsvekst på rundt eller over fem prosent, slik både SSB og sentralbanksjef Svein Gjedrem har spådd. – Vi må arbeide for at den gode økonomien sikrer alle en anstendig lønn å leve av. Forbundslederen tok også opp kjønnsbaserte lønnsforskjeller og heltid kontra deltidsarbeid. Tekst: PER FLAKSTAD OK å ekskludere rasister Den europeiske menneskerettig- hetsdomstolen gir støtte til det britisk fagforbund Aslef, som har ekskludert et medlem av det høyre- ekstreme British National Party. – Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for oss, men for hele fagbevegelsen. Fagforeningsmed- lemmer kan nå være trygg på at de selv kan velge hvem som skal slutte seg til dem i deres organisa- sjon, sier Andy Reed i Aslef. British National Party mener dommen er et eksempel på at det etablerte samfunnet skaper hindre for deres medlemmer.    ET Fagbladet 3/2007 > 5 fbaargang2007 fbseksjonKIR