NYTT > 3,5 MILLIARDER TIL KLP-KUNDER Kommunal Landspensjonskasse (KLP) oppnådde et bokført overskudd på 5086 millioner kroner i 2006. Dette gjør at KLP kan tilbakeføre hele 3,5 mil- liarder kroner til kundenes premiefond. I tillegg avsettes det 1,3 milliarder til tilleggsav- setninger. > LØNNSOM ENERGI- EFFEKTIVISERING Kommunene eier en firedel av alle næringsbygg i Norge og står for en tredel av energibruken i disse byggene. De bruker fire milliarder kroner årlig på energi. Det tilsvarer 1200 årsverk i pleie- og omsorgssektoren Kommunal- og regionaldepartementet > DOBLER LØNNA PÅ LO-MEDLEMSKAP Det var fullt kaos da mellom to og tre hundre polske arbeidere sto i kø for å melde seg inn i Fellesforbundet på Helgeland nylig, melder LO Informasjons- avdeling > STATSMINISTEREN TIL SYDPOLEN Et av de største prosjektene under Det internasjonale polar- året er en norsk-amerikansk klimaekspedisjon mellom den norske Troll-stasjonen i Dron- ning Maud Land og Sydpolen. Statsministeren vil møte ekspe- disjonen på Sydpolen når den ankommer neste år. Statsministerens kontor > FEMINISTER Sju av de ti mannlige statsråder bekreftet at de er feminister da Kanal 24 kontaktet dem på kvinnedagen. De tre som ikke ønsket å svare, er kunnskaps- minister Øystein Djupedal (SV), Terje Riis Johansen (Sp) og Odd Roger Enoksen (Sp). 6 > Fagbladet 3/2007 De sykeste taper Pasienter med lavest prioritet har fått redusert ventetiden betyde- lig. Det betyr at høyt prioriterte grupper ikke blir prioritert likevel. Svært mange ansatte i helsefore- takene opplever liten grad av meddbestemmelse. Omstillings- prosesser har blitt gjennomført, men ansatte selv opplever å ha blitt lite involvert i de prosessene. Det er blant konklusjonene i evalue- ringsrapporten fra Forskningsrådet som ble lagt fram nylig. – Fagforbundet er svært fornøyd med at helseministeren tok initia- tiv til medarbeiderinitiert omstilling ved to–tre sykehus. Rapporten viser at dette er på sin plass, sier nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen. Ikke de sykeste først Utviklingen ved sykehusene går i riktig retning totalt sett. Selv om endringene har skjedd etter syke- Illustrasjonsfoto: colourbox.com husreformen, er det ifølge rappor- ten ikke mulig å konkludere sikkert om de er et resultat av reformen, eller om utviklingen ville ha skjedd om fylkeskommunene fortsatt var eiere. Aktivitetsutviklingen har økt sterkere enn tidligere, effektiviteten har økt markant og ventetider er blitt redusert. Men det er pasien- tene i de lavere prioriterte gruppene som har fått de største kuttene i ventetiden, noe som inne- bærer en forverring av priorite- ringspraksisen. Ikke stykkpris – Det er god grunn til å foreta en gjennomgang av stykkprisfinansie- ringen, slik helseministeren har signalisert. Vi har lenge advart om at måten sykehustjenestene prises på fører til feil prioriteringer. Pris- lappen blir avgjørende for priorite- ringen: Lette operasjoner går foran sammensatte lidelser i helsekøen, sier Gerd Kristiansen. Lokalt helsetilbud – Vi er ikke i mål med å få plassert alle de riktige og viktige oppgavene som lokalsykehusene skal ha. Her skal vi følge opp når arbeidsgruppa som vurderer framtidige oppgaver for lokalsykehusene kommer med sine forslag, sier statsråd Sylvia Brustad. Tekst: JOHNNY DAUGSTAD Takker nei til pengegave Sykehusaksjonister vil samle inn penger for at fødeavdelingen ved Volda sjukehus skal slippe å stenge i sommer. Men Helse Sunnmøre takker nei. – Ved å si ja risikerer vi å miste vår styringsrett og retten til å priori- tere, sier sykehusdirektør Astrid Eidsvik til VG. Ivar Østrem, leder for Fagforbun- det Helse Sunnmøre, stemte for å ta imot pengene, men syns saken reiser vanskelige prinsippspørsmål. – Hvis vi hele tida skal styre etter aksjonsgrupper eller innsamlede midler, vil det på sikt bidra til en udemokratisk prosess, sier Østrem til Fagbladet. Sparer på omsorgstriks Bamble kommune har spart over en halv million kroner på å gjøre om 20 aldershjemsplasser til omsorgsboliger. Innsparingen skjer ved at utgifter veltes over på staten. De 20 bebo- erne på aldershjemmet har blitt hjemmeboende, noe som gjør at kommunen kan kreve at de betaler for pleie og omsorg. Samtidig har staten fått regningen for tilsynslege og gir i tillegg bostøtte til de som søker om det. Ansvar til pårørende Rapporten konkluderer med at de fleste beboerne har fått lavere kost- nader enn før, mens en del har fått høyere kostnader. Bemanningen og bostandarden skal ikke være endret, men noe ansvar har blitt overført til pårø- rende. Skeptisk Bård Hoksrud i Frp er skeptisk. Selv om tilbudet ikke er blitt vesentlig redusert nå, frykter han at det blir lettere å svekke tilbudet på sikt. Frp og SV har vært motstan- dere av omleggingen. – Veldig mange kommuner velger omsorgsboliger som for bil- ligere for kommunen. Mitt ut- gangspunkt er at jeg ikke er sikker på om brukerne da får det tilbudet de har behov for, sier Hoksrud til Fagbladet. Tekst: EVEN TØMTE ET fbaargang2007 fbseksjonKIR