SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Svømming igjen I 2005 var over 200 svømmehaller stengt. Nå skal det gis gunstige lån slik at bassengene kan fylles og flere barn kan lære å svømme. 32 > Satser på lærlinger Gran kommune i Oppland investerer for framtida. En egen bedriftspedagog har ansvaret for 30 lærlinger i ulike yrkes- grupper. 34 > Eldre kan og vil Fokus-forfatteren mener det er få grep som må til for å få eldre arbeidstakere til å trives i jobben og til å ville stå lenger i jobb. 36 > ILDSJELER: Kari Daltveit (t.v.) og Tone Gjelsvik Sellevold. Velkomen til leik Når far eller mor er alvorleg sjuk, treng også ungane å bli sett. På sentralsjukehuset i Førde får ungane leike når dei kjem på besøk. Skittent kontor kan gjøre deg syk Trodde du at renholdet på konto- ret bare var for syns skyld. I så fall kan cand.med. Knut R. Skul- berg fortelle deg at du tar feil. I sin doktoravhandling testet Skul- berg ulike praktiske tiltak for å redusere støvmengden i kontor- lokaler. De ansattes helse ble målt både før og etter tiltakene, og resul- tatene viser veldig klart hvor mye renholdet betyr for de ansatte. Etter grundig nedvasking av kontorlokalene ble luftveisplagene redusert med en tredel – både hos allergikere og ikke-allergikere, skri- ver nettstedet mozon.no. – Resultatene i avhandlingen viser at det som regel ikke lønner seg å spare på renholdet, selv om økonomien er stram. Dårlig renhold vil etter all sannsynlighet føre til økte plager i luftveiene, og kan i noen tilfeller være en utlø- På leikerommet er det mykje anna å tenkje på og å drive med, og kanskje treff dei andre unge pårøy- rande også her. Hit kjem born og unge for å leike, spele eller teikne. Her kan dei ta ein pause frå sjuk- dommen til mor eller far. Alvorlege sjukdommar rammar ikkje berre ein person, men heile familien. Det vart oppretta ei ressurs- gruppe for born som pårøyrande for fire år sidan. Vervet som leiar for gruppa går på omgang, og nett no er turen komen til hjelpepleiar Kari Daltveit. Ressursgruppa har arrangert kurs på kvar avdeling slik at ingen tilsette er framand for tanken på at born kan vere involverte når ein vaksen kjem inn med ein alvorleg sjukdom. Treng også leiker – Tidlegare hadde eg ikkje anna enn ein kortstokk og eit yatzyspel, minnes Daltveit. Dei vende seg difor til ulike verksemder i kommunen og bad om støtte. Dei fekk både leiker og pengegåver. Særleg morosamt var det då dei fekk besøk av ein heil barnehage som kom for å gje teiknesaker. – No har me mykje å tilby borna – til og med tv med dvd og play- station. Pleiarane kan ta med borna som kjem med på leikerommet, eller dei kan hente leiker til rommet der far eller mor ligg. Rutine Alle avdelingane har no innar- beidd rutinar for spørsmål om born når dei får inn ein pasient med ein alvorleg sjukdom. – Me spør alltid om pasienten har ungar, og om skule og barne- hage kjenner til situasjonen. Det kan vere greitt at dei som har å gjere med borna, er informerte slik at dei skjøner kva som går føre seg om bornet endrar seg, meiner Daltveit. No har sjukehuset vore i kontakt med alle skuler og barne- hagar i nærområdet, og bygd opp eit nettverk. Pleiarane tilbyr også foreldra rådgjeving. Tekst: KARIN E. SVENDSEN sende faktor til at folk må sykmelde seg, sier Skulberg til nettstedet.    PF Foto: Arne Stubhaug Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt fbaargang2007 fbseksjonKIR