AKTUELT Flere yrkesgrupper må til Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere kan hjelpe der lærernes kompetanse ikke strekker til. Å styrke denne kompetansen kan løse mange utfordringer i skolen og i barnehagene. Behovet for mer tverrfaglighet kan også møte behovet fra elever med sammensatte vansker. – Barn med atferdsproblemer er viet liten oppmerksomhet i stor- tingsmeldingen, enda mindre for barn med utviklingshemming. Vi er derfor usikre på om meldingen anerkjenner at det trengs tiltak for å styrke tilbudet. LO ber også om at den offentlige grunnopplæringen må bli gjen- stand for en evaluering. – Det er viktig å kartlegge om grunnopplæringen er god nok for alle, og om elevene i praksis får likeverdige muligheter, skriver Solbakken i tilbakemeldingen til regjeringen. Tekst: LO-Aktuelt/redigert av Fagbladet – Vi har stor tro på at barnehager, grunnopplæring, videregående skole og SFO ansetter andre faglærte yrkesgrupper. En satsing på en tverrfaglig skole vil løse mange utfordringer skolen sliter med. Å styrke kompetansen, også helse og sosialfaglig kompetanse, er viktig, mener LO. Må redusere frafallet LO-sekretær Tor-Arne Solbakken er bekymret for alle som ikke lykkes i dagens utdanningssystem, og over de mange som dropper ut av skolen. Han gir regjeringens stor- tingsmelding «og ingen sto igjen – tidlig innsats for livslang læring» en karakter midt på skalaen når det gjelder tiltak for blant annet denne gruppen. LO innleder sin kommentar med at meldingen er viktig og at det er av stor betydning å se sammen- hengen i tiltak og organisering slik at alle får muligheter til utdanning og utvikling. Skolens betydning for sosial utjevning er viktig, understrekes det. Barn med spesielle behov LO understreker også at å satse på en tverrfaglig skole ikke bør stå i noe motsetningsforhold til å utvikle lærernes kompetanse. «Det er viktig å kartlegge om grunnopplæringen er god nok for alle, og om elevene i praksis får likeverdige muligheter.» Tor-Arne Solbakken, LO-sekretær KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 KUNNSKAPSKURS • Helseassistent • Kommunikasjon • Krisepedagogikk • Legemiddelhåndtering • Pedagogikk • Sosialpedagogikk • Spesialpedagogikk • Utviklingspsykologi VIDEREGÅENDE SKOLE • Helse- og sosialfag • Ambulansearbeider • Barne- og ungdomsarbeider • Helsefagarbeider • Fotterapeut • Ortopeditekniker • Helsesekretær • Tannhelsesekretær • Farmasitekniker • Hudpleier • Design og håndverk • Aktivitør • Fellesfag (Allmenne fag) • Hjelpepleier • Omsorgsarbeider VIDEREUTDANNING • Autismeomsorg • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Helseadministrasjon • Kreftomsorg • Legemiddelhåndtering • Psykisk helsearbeid • Rehabilitering • Spesialpedagogikk • Veiledning Ta kontakt på telefon 73 57 28 00 www.aftenskolen.no • E-post: trondheim@aftenskolen.no • Telefon: 73 57 28 00 Donald Duck kjemper for miljøet Avsløringer og nye oppfinnelser beskjeftiger Donald Duck i et spesi- alnummer som kom ut i januar. Originale og morsomme historier om kildesortering og miljø skal brukes for å informere skolebarn I bladet kan vi lese mer om hvor- dan Donald avslører Nabo Jensen som miljøsyn- der, om hvordan Petter Smart hjelper ordfø- reren å bli kvitt Andebys søppelfjell, og om hvordan hakkespettene Ole, Dole og Doffen oppdager noen svært så hissige fisker i den forurensete Svartsjøen. Retursamarbeidet LOOP og Avfall Norge har i samarbeid med Egmont Serieforlaget gitt ut bladet, som har et opplag på 100.000 eksemplarer Bladet skal være belønning for besøk på gjenvinnings- stasjonen eller for barn som har vært med på å kildesortere og gjenvinne noe, for eksem- pel skolemelk-kartonger eller panteflasker. Skoler og barnehager kan bestille Donald-bladet sammen med LOOP Miljø- skole-hefter hos kommunen eller nærmeste avfallsselskap.    JD Fagbladet 3/2007 > 29 Arild Midthun/copyright Disney Arkivfoto: Jan-Erik Østlie fbaargang2007 fbseksjonKIR