sjøl mobbet land, Per Oskar Kjølaas, til Fagbladet. Biskopen understreker at han snakket med soknepresten han har arbeidsgiveransvar for. Kateketen fikk noe hjelp av domprosten og kirkevergen. Domprosten gikk av med pensjon i november 2004. Kirkevergen var administrativ leder av fellesrådet, og ble imot sin vilje bedt om å slutte. Maktkamp Med støttespillerne ute av bildet, var marerittet i gang for Marit Falck. Hun og soknepresten hadde i mange år vært uenig om hvem som bør være daglig leder av menigheten. Kirke- loven fra 1997 åpner for at andre enn prester kan ha denne sjefjobben. Falck representerte samtlige ansatte i et utvalg som skulle se på organisering av kirka. – Marit ble beskyldt for å lekke opplysninger, og det ble stilt spørsmål ved hva hun egentlig gjorde i utvalget, fortsetter Willumsen. – En lov er ikke nok til å avvikle tusen års prestevelde. I mange menig- heter og sokn slites prestene og andre yrkesgrupper rundt dette spørsmålet, mener Willumsen. «Hold deg unna Marit» – Marit fikk knyttnever i bordet og ble tatt ut på tomannshånd til samtaler. Hun ble utsatt for gjentatt mobbing og trakassering i hverdagen og forsøk på hjernevask. Det ble ringt rundt advarsler til kolleger om at det var lurt å holde seg unna Marit, sier Willumsen. I et intervju med avisa Nordlys uttalte Falck at kirka i Tromsø burde bli satt under administrasjon. Falck rådførte seg med Fagforbundet, som i starten ikke var klar over hvor ille hun egentlig hadde det. Spydde før jobb – De siste ukene før Marit ble sykmeldt i desember 2004, sto hun med gråten i halsen og kastet opp før hun klarte å gå inn i kirka. Andre slo alarm til oss om hvor fælt hun hadde det, fortsetter Willumsen. Fagforbundet tok ut stevning og Willumsen viser til hundrevis av sider med brev, notater og vedlegg fra advokater og berørte parter. – Dokumentene er ufattelig tøff lesning, og en vekker for oss i hva tillitsvalgte og varslere kan bli utsatt for og hvordan folk prøver å stålsette seg for å holde ut. Problemene har i mange menigheter blitt forsterket av maktkampen mellom prester og andre ansatte som en følge av kirke- loven, sier Willumsen. Belastning for partene Saken endte i et rettsforlik mellom Marit Falck og Tromsø kirkelig felles- råd i Nord-Troms tingrett. Der står det at «partene beklager at konflikten har oppstått og ser at den har vært en belastning for de involverte». Falck fikk en erstatning på 250.000 kroner, hvor en del inkluderer utgifter til psykolog. Marit Falck sier at hun sa opp jobben da hun ikke maktet å fortsette «der den kalde skuldra var for trass». – Så lenge jeg er arbeidsufør og har mareritt, er det jeg som lider det største økonomiske tapet. Hadde juss og rettferdighet hengt sammen i Norge, ville jeg ha kjørt saken til topps, forsikrer Falck. Biskopens innrømmelse – Min tidligere arbeidsgiver tok meg ikke på alvor da jeg varslet om mobbing og trakassering. Derfor betyr erstatningen enormt mye for meg, sier tidligere kirketjener Marit Falck. I ettertid fatter ikke Bjørn Willum- sen at hun holdt ut så lenge som hun gjorde. Han beskriver henne som ei av de «dyktigste, tøffeste og snilleste tillitsvalgte vi noen gang har hatt i våre rekker». Marit Falck var ansatt i 20 år som kirketjener i fellesrådet, og i en mindre stilling som renholder i Tromsø kommune med arbeidssted i Grønnåsen menighet. Biskopen innrømmer i etterpå- klokskapens lys at mange ting kunne ha vært gjort annerledes. – Fellesrådet brøt sammen på den tid, og Marit og kateketen falt mellom to stoler. Den saken ble ikke godt taklet, sier biskop Kjølaas. Antimobbekampanje Arbeidstilsynet avdekket i 2005 flere mangler i helse, miljø og sikkerhets- arbeid i flere menigheter, inkludert Grønnåsen, og fulgte opp med flere pålegg. Nord-Hålogaland bispedøm- meråd og Tromsø kirkelig fellesråd går nå grundig igjennom det psyko- sosiale arbeidsmiljøet for å etablere rutiner og forebygge og håndtere mobbing. De utvalgte menighetene som er med på kampanjen «Jobbing uten mobbing», omfatter rundt 60 ansatte. Målet er at mobbing ikke aksepteres og at konfliktløsning tas tak i tidlig. Biskopen hevder at antimobbe- kampanjen ble satt i gang uavhengig av at Marit Falck ble mobbet og trakas- sert. Fagforeningsleder Bjørn Willum- sen mener at kampanjen kom i stand fordi Marit Falck våget å si ifra. – Som så mange andre som har tatt ansvar og sagt ifra om uholdbare og ulovlige forhold på arbeidsplassen, står varsleren uten arbeid, sier Tromsøs fagforeningsleder Bjørn Willumsen. Fagbladet 3/2007 > 31 Mer om Antimobbekampanjen på www.kirken.tromso.no fbaargang2007 fbseksjonKIR